Coronavirus/Covid-19 – sut allwch chi helpu?


Gwirfoddoli i gefnogi’ch cymuned

Rydym yn deall efallai na fydd dewis gwirfoddoli yn flaenoriaeth i chi ar hyn o bryd a bod yn iach, a chadw anwyliaid yn ddiogel, yn ddiamau fydd eich pryder uniongyrchol. Fodd bynnag, rydym yn gynyddol ymwybodol o faint y mae pobl yn chwilio am ffyrdd i gefnogi a chyfrannu at eu cymunedau yn ystod y sefyllfa ddigynsail hon. Felly, hoffem rannu'r wybodaeth ganlynol, a allai fod o ddiddordeb pe byddech chi'n dewis ystyried cefnogi'ch cymuned eich hun yn wirfoddol ble bynnag yr ydych chi yn y DU.

Nodyn am fodiwlau lleoliad

Mae rhai myfyrwyr yn PDC yn defnyddio gwirfoddoli i fodloni gofynion ar gyfer modiwlau lleoliad a gofynnwyd i'r myfyrwyr hynny roi'r gorau i weithgaredd gwirfoddoli fel rhan o'n dyletswydd gofal.

Hoffem bwysleisio bod y wybodaeth ar y wefan hon wedi'i darparu ar gyfer y myfyrwyr hynny a hoffai gefnogi eu cymunedau y tu allan i'w hastudiaethau ac yn eu hamser personol eu hunain.

USW Placements logo thumb.jpg

Gwirfoddolwch yn unig os gallwch wneud hynny’n ddiogel

Mewn perthynas â'r holl wybodaeth isod, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn dilyn y cyngor a ddarperir gan Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) and the Llywodraeth y DU ac nad ydych yn cymryd unrhyw risgiau gormodol gyda'ch iechyd personol.


Mewn perthynas â'r holl wybodaeth isod, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn dilyn y cyngor a ddarperir gan Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC)Llywodraeth y DU ac nad ydych yn cymryd unrhyw risgiau gormodol gyda'ch iechyd personol.

Gellir dod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli ym mhob rhan arall o'r DU ar:

Mae nifer o sefydliadau hefyd wedi cysylltu â PDC i'n hysbysu o'r cyfleoedd gwirfoddoli cyfredol sy'n uniongyrchol gysylltiedig ag argyfwng Covid-19. Cliciwch ar enw'r sefydliad isod i wirio eu gwefannau neu ddilyn y cyfarwyddiadau a ddarperir.

  • Innovate Trust yn cefnogi oedolion anabl i fyw'n annibynnol yng Nghaerdydd, RhCT a Bro Morgannwg. Maent yn cefnogi dros 270 o oedolion, ag anableddau dysgu yn bennaf ac ar hyn o bryd mae ganddynt gyfleoedd i Weithwyr Cymorth.

  • Neath Port Talbot CVS yn cefnogi'r bobl fwyaf agored i niwed yng Nghastell-nedd Port Talbot sy'n hunanynysu am resymau iechyd yn ystod y pandemig.

  • Kaleidoscope gyda ddiddordeb mewn siarad ag unrhyw un a fyddai â diddordeb mewn helpu yn eu gwasanaethau camddefnyddio sylweddau yng Nghaerdydd, Casnewydd neu Ben-y-bont ar Ogwr - naill ai ar y rheng flaen neu helpu i ddarparu meddyginiaeth i gleientiaid bregus sy'n hunanynysu. E-bostiwch emma.o'donovan@kaleidoscopeproject.org.uk i gael mwy o wybodaeth

  • Gavo - ar hyn o bryd mae Gavo yn recriwtio gwirfoddolwyr ar gyfer y gwahanol sefydliadau sy'n darparu gofal cymunedol yn ystod pandemig Covid-19. Maent yn gwahodd pob gwirfoddolwr i gofrestru eu manylion gyda nhw yma.

  • Fareshare Cymru yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu gyda chasglu/dosbarthu bwyd i grwpiau cymunedol.

  • Mae'r gymuned yn  Grangetown Caerdydd wedi rhannu'r wybodaeth ganlynol i unrhyw un sydd â diddordeb mewn cynnig cymorth.

I gynnig help yn eich ardal eich hun efallai y byddwch hefyd yn dod o hyd i wybodaeth ar dudalennau Facebook Covid 19 Mutual Aid.


Rydym yn llwyr werthfawrogi nad yw pawb mewn sefyllfa i wirfoddoli ac efallai yr hoffech ystyried llawer o'r cyfleoedd taledig sy'n cael eu hysbysebu ar hyn o bryd i lenwi meysydd gwaith hanfodol ar draws ystod o sectorau. Gallwch ddod o hyd i'r rhain wedi’u hysbysebu ar wefannau chwilio am swyddi allweddol fel Find a job, Indeed neu Swyddi GIG

Mae llawer o asiantaethau recriwtio hefyd yn cydlynu recriwtio swyddi gwag critigol er mwyn ymateb i anghenion staffio ar unwaith ac ar frys. Er enghraifft, mae Acornyn gweithredu ar ran nifer o Fyrddau Iechyd y GIG yng Nghymru a Lloegr ac wedi rhyddhau'r datganiad canlynol o ran eu swyddi gwag.

‘Efallai nad yw’r swyddi hyn yn rhai y mae pobl wedi arfer eu gwneud ond mae’n waith â thâl ar unwaith (a chyda chyfraddau goramser safonol yn cael eu cymhwyso), a byddent yn cyfrannu at yr ymdrech enfawr sydd ei hangen i ddod â rhywfaint o gefnogaeth frys i’n gwasanaethau rheng flaen. Dylai pobl sydd ar gael ac sydd â diddordeb mewn gweithio fynd www.acornpeople.com neu e-bostio nhsjobs@acornpeople.com

Efallai yr hoffech chi chwilio Google neu Yell.com hefyd am “asiantaethau recriwtio” sy'n ymwneud â sectorau eraill.