Gwirfoddoli

Mae gwaith gwirfoddol yn ffordd ardderchog o gael y sgiliau a'r profiad sydd eu hangen arnoch tra'n helpu achos pwysig. Trwy wirfoddoli, gallwch:

  • Helpu cymunedau lleol
  • Ennill sgiliau cyflogaeth
  • Rhoi rhywbeth yn ôl
  • Profi gwahanol ddiwylliannau a ffordd o fyw

Canfu astudiaeth ddiweddar gan Reed Executive fod yn well gan dri chwarter o gyflogwyr recriwtio ymgeiswyr â phrofiad gwirfoddoli ar eu CV. Mae 51% o raddedigion diweddar o dan 30 oed sydd mewn gwaith cyflogedig yn dweud bod gwirfoddoli wedi eu helpu i sicrhau cyflogaeth (Students, Volunteering and the Community Research 2010).


Ble i edrych

Gwirfoddoli yn Nhy Cyfarfod y Gaplaniaeth –mae gofyn i fyfyrwyr groesawu gwirfoddolwyr ymwelwyr a sicrhau bod awyrgylch cyfeillgar yn yr adeilad.

Cynorthwywyr byd-eang – prosiect gwirfoddoli a chyflogadwyedd newydd a redir gan y Tîm Cynghori Myfyrwyr Mewnfudo a Rhyngwladol.

Prosiectau Gwirfoddoli Penwythnos Cymru Weekend – Mae Tîm Cynghori Myfyrwyr Mewnfudo a Rhyngwladol (IISA) yn falch o allu cynnig cyfleoedd cyffrous i fyfyrwyr o dan brosiect gwirfoddoli a chyflogadwyedd newydd.


Gwirfoddoli gydag Undeb y Myfyrwyr

Mae gan Undeb y Myfyrwyr amrywiol rolau sy'n cael eu llenwi gan wirfoddolwyr. Mae'r rhain yn cynnwys:

Cynrychiolwyr Cwrs – sy'n gweithio gyda'r brifysgol ac yn cynrychioli myfyrwyr o'u cyrsiau.

Cynrychiolwyr Llais y Myfyrwyr (SVRs) – Mae SVRs yn gweithio i wella dysgu, addysgu a phrofiad myfyrwyr ar lefel Cyfadran ar gyfer myfyrwyr presennol a'r dyfodol.

Pwyllgorau'r Undeb a Chyngor y Myfyrwyr – cymryd swydd ar bwyllgor (Cadeirydd, Ysgrifennydd neu Drysorydd) mewn clwb myfyrwyr neu gymdeithas. Gall aelodau pwyllgor ennill profiad o godi arian, rhedeg pwyllgor, trefnu digwyddiadau a rheolaeth cymdeithas. Gall hyn ddatblygu sgiliau o ran rhwydweithio, cyllidebu a marchnata. Os oes gennych ymholiadau am gyfleoedd gwirfoddoli, e-bostiwch y swyddog gweithgareddau myfyrwyr: su.studentactivities@southwales.ac.uk

Drwy gydol y flwyddyn mae Undeb y Myfyrwyr yn cynnal amrywiol gyfleoedd gwirfoddoli. Mae nifer o ffyrdd i chi gymryd rhan a gwneud gwahaniaeth tra yn Undeb y Myfyrwyr Prifysgol De Cymru p'un a ydych chi am gymryd rhan mewn gwaith lleol, prosiectau cymunedol neu gymryd rhan mewn rhywbeth hwyliog am achos da. Anfonwch ebost: su.studentactivities@southwales.ac.uk neu ewch i'ch Undeb Myfyrwyr agosaf.

BTCV*–amrywiaeth o gyfleoedd gwirfoddoli.

Cardiff Nightline* – gwasanaeth gwrando a gwybodaeth gyfrinachol i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd, UWIC, CBCDC, a Phrifysgol De Cymru. Mae'n cael ei staffio a'i redeg gan fyfyrwyr sy'n gwirfoddoli.

Gwirfoddolwyr Gwasanaethau Cymunedol Cymru* – cael gwybod am gyfleoedd gwirfoddoli CSV yng Nghymru.

Cymunedau Digidol Cymru* – fel gwirfoddolwr digidol, byddwch yn newid bywydau pobl - gan eu helpu i gyfathrebu â ffrindiau a theulu, siopa, anfon e-bost, gwneud cais am swyddi a chael help gyda budd-daliadau.

Diverse Cymru* –cyfleoedd gwirfoddoli ar gael mewn amrywiaeth o rolau.

Do it* – cronfa ddata genedlaethol o gyfleoedd gwirfoddoli yn y DU.

GAVO Wales* – yn cydlynu gwirfoddolwyr yn ardal Casnewydd.

Groundwork Cymru* –cynnig cyfranogiad mewn prosiectau amgylcheddol ledled Cymru.

Interlink* – gyda chynghorwyr gwirfoddoli ar y campws maent yn sefydliad elusennol a sefydlwyd i gefnogi'r sector gwirfoddol yn Rhondda Cynon Taf.

Cyngor Cenedlaethol Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol* – yn gweithio i hysbysu a dylanwadu ar bolisi cyhoeddus a chodi proffil y sectorau gwirfoddol a chymunedol gyda phobl ifanc.

Nightline* – gwasanaeth gwrando a gwybodaeth gyfrinachol i fyfyrwyr Prifysgol De Cymru.

Y Samariaid* – a number of volunteering opportunities from marketing, fundraising, outreach, variety of administrative roles or a listening role offering support to those who need it.

SOVA* – elusen genedlaethol sy'n hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol ac yn darparu gwasanaethau gwirfoddoli a mentora. Nod Newday MS yw gweithio gyda chyn-droseddwyr ar ôl eu rhyddhau.

Gwirfoddoli Myfyrwyr Caerdydd* –elusen annibynnol, dan arweiniad myfyrwyr yng Nghaerdydd, a sefydlwyd yn 1970. Mae ein prosiectau gwirfoddoli yn rhoi cyfle i drigolion Caerdydd roi ychydig i'w cymuned.

Gwasanaeth Gwirfoddoli Cymunedol* –y cyfeirir ato'n aml fel VCS, yw Canolfan Gwirfoddoli Caerdydd.

VCS Cymru* – yw enw gweithredol Voluntary Community Service (Cymru) - elusen gofrestredig sy'n rhedeg Canolfan Gwirfoddoli Caerdydd ac mae wedi bod yn gweithio i baru gwirfoddolwyr posibl â chyfleoedd i helpu yng Nghaerdydd ers 1964.

Volunteering England* – cymorth a chynnydd yn ansawdd, maint, effaith a hygyrchedd gwirfoddoli ledled Lloegr.

Gwirfoddoli Cymru* – chwilio am gyfleoedd gwirfoddoli ledled Cymru yn ôl sector a lleoliad.

BUNAC* – sefydliad dielw sy'n arbenigo mewn anfon pobl ifanc ar wyliau gwaith a phrosiectau gwirfoddoli.

Guide Star* – gwybodaeth am bob elusen - o'r elusen genedlaethol fwyaf i'r miloedd o elusennau bach sy'n weithgar ym mhob cymuned.

International Voluntary Service* – gwirfoddoli ar gyfer heddwch a chyfiawnder cymdeithasol.

Outreach International* – trefnu prosiectau gwirfoddoli ar gyfer blynyddoedd i ffwrdd, seibiannau gyrfa, dewisiadau a lleoliadau haf mewn gwledydd ar draws y byd..

Revitalise* –elusen genedlaethol sy'n darparu gwyliau seibiant i bobl anabl a gofalwyr. Mae gwirfoddolwyr yn rhan hanfodol o'r Tîm Adfywio, gan ddarparu cwmnïaeth a chymorth i westeion, gan sicrhau eu bod yn cael gwyliau gwych.

Travellers World Wide* – darparwr lleoliadau gwirfoddol a lleoliadau profiad gwaith dramor.

UNA exchange* – yn hyrwyddo ac yn cefnogi dealltwriaeth ryngwladol, cyfnewid diwylliannol a datblygu cymunedol.

Voluntary Sector Jobs* – er nad gwirfoddoli yw hyn yn benodol, mae'n rhestru ystod eang o swyddi elusennol a swyddi yn y trydydd sector.

Volunteering.org* – asiantaeth datblygu gwirfoddoli cenedlaethol ar gyfer Lloegr.

VSO* – elusen sy'n gweithio trwy wirfoddolwyr i ymladd tlodi mewn gwledydd sy'n datblygu.

World Wide Volunteering* – yn cynnig cyfleoedd gwirfoddoli ledled y byd.

Nodwch - Cynnwys Allanol

Mae'r cynnwys allanol wedi'i farcio â seren *Nid yw PDC yn gyfrifol am gynnwys, ansawdd nac argaeledd y cynnwys hwn, ac mae'r myfyrwyr eu hunain yn gyfrifol am gydymffurfio ag unrhyw delerau ac amodau a all fod yn berthnasol.