Graduation

Bloedd gan Yrfaoedd

Llongyfarchiadau am raddio 

Mae Gyrfaoedd De Cymru yma i chi hyd at dair blynedd ar ôl graddio. Byddwch yn parhau i gael mynediad i'n gwasanaethau fel  ‘Gofyn Cwestiwn’, apwyntiadau gyrfaoedd, swyddi gwag a digwyddiadau rydym yn eu trefnu.

Ddim ar y campws? Dim problem! Rydym yn cynnig Apwyntiadau Skype a ffôn

Cysylltwch â ni 

Cadwch yn gyfoes gyda’r diweddaraf o Gyrfaoedd Prifysgol De Cymru. Dilynwch ni:

LinkedIn Facebook Twitter.jpg Instagram

Dydw i ddim yn gwybod beth rydw i eisiau ei wneud nesaf!

I'r rhan fwyaf ohonom, mae cyfran fawr o'n diwrnod yn cael ei dreulio yn y gwaith, gall hyn gael effaith enfawr ar ansawdd eich bywyd. Cymerwch  brawf personoliaeth i ddarganfod pa yrfa fydd yn gwneud y gorau o'ch cryfderau, yn cyd-fynd â'ch cymhelliant a'ch dyheadau ac yn rhoi'r cyfle i chi ddatblygu mewn ffordd sy'n ystyrlon i chi.  Gallwch hefyd  drefnu apwyntiad gyda Chynghorydd Gyrfaoedd i drafod y gwahanol opsiynau gyrfa a rolau swyddi sydd ar gael.

Edrychwch ar ein hadran archwilio'ch gyrfa ar ein gwefan i weld beth allwch chi ei wneud gyda'ch gradd. 

Mae cael gradd yn agor llawer o ddrysau. Ychydig iawn o rolau sydd angen gradd benodol. Mae Rebecca yn gyn fyfyriwr BA Hanes Prifysgol De Cymru a raddiodd yn 2015. Yn ystod ei dwy flynedd yn gweithio ar y Cynllun Graddio Rheolaeth Busnes gyda Enterprise Rent-A-Car mae Rebecca wedi cael dau hyrwyddiad ac mae bellach yn dysgu am recriwtio o fewn AD. Doedd Rebecca ddim yn gwybod beth roedd hi eisiau ei wneud ar ôl graddio o'r brifysgol gyda gradd Hanes. Erbyn hyn mae hi wedi cael swydd Arbenigwr Caffael Talent Adnoddau Dynol.

Swyddi Graddedigion

Cofrestrwch i dderbyn bwletin wythnosol Gyrfaoedd PDC sy'n cynnwys diweddariad o'r holl gyfleoedd graddedigion diweddaraf.  Er enghraifft:

Gallwch chwilio am swyddi a chyfleoedd gwirfoddoli ar safle swyddi gyrfaoedd PDC. Y newyddion da yw bod gennych gyfrif yn barod, a'r cyfan sydd angen i chi ei wneud yw clicio ar "Graduate". 

I gael gwybodaeth am eich pwnc, gan gynnwys gwefannau chwilio am swydd, edrychwch ar yr adran cysylltiadau pwnc ar ein gwefan.

Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn arf gwych i'w ddefnyddio wrth chwilio am swydd, mae llwyfannau poblogaidd yn cynnwys LinkedIn, Trydar, Instagram, Facebook. Mae LinkedIn yn lle gwych i ddod o hyd i swyddi, gyda llawer o gyflogwyr yn defnyddio'r llwyfan i hyrwyddo swyddi gwag a recriwtio staff. Gweler ein tudalen  LinkedIn a cyfryngau cymdeithasol am fwy o wybodaeth a sut i wneud y gorau o'ch presenoldeb ar-lein a chwilio am swyddi.  
 
Os hoffech chi wirio'ch Proffil LinkedIn neu os nad ydych yn siŵr ble i ddechrau gyda'ch chwiliad swydd, efallai eich bod yn cael eich drysu gan y termau “cynlluniau graddedigion”, “swyddi graddedigion”. Rydym yma i helpu, trefnwch apwyntiad gyrfaoedd.

Gallwn eich helpu i'ch cefnogi ar bob cam o'r broses ymgeisio. Mae gennym adnoddau gwych ar ein gwefan i'ch helpu chi i ysgrifennu CVLlythyr ClawrFfurflen Cais a pharatoi ar gyfer Cyfweliad.

Cyn pwyso'r botwm anfon, gwiriwch eich CVs, Llythyrau Clawr a Ffurflenni Cais gan un o'n Hymgynghorwyr Gyrfa. Gallwch archebu apwyntiad nwu ddefnyddio ‘Gofyn Cwestiwn’ our online service.

Gallwch hefyd drefnu ffug gyfweilad ios hoffech chi ymarfer ateb cwestiynau cyn eich cyfweliad go iawn.  

Fel rhan o'r broses recriwtio, efallai y gofynnir i chi fynychu Canolfan Asesu neu gwblhau ystod o brofion fel cymryd rhan mewn gweithgaredd grŵp, cyflwyniad neu gwblhau profion Seicometrig. I gael awgrymiadau ar sut i lwyddo, edrychwch ar ein hadrannau canolfan asesu a phrofion Seicometrig ar ein gwefan. Yr allwedd i lwyddiant yw ymarfer, ymarfer, ymarfer.  Gallwch wella'ch siawns o berfformio'n dda yn y profion hyn trwy ymarfer rhoi cynnig ar y profion seicometrig sydd ar gael fel rhan o'r Pecyn Cymorth Cyflogadwyedd* ar Unilife Connect.  

Gall rhwydweithio chwarae rhan bwysig wrth sicrhau eich swydd ddelfrydol. Mae hefyd yn cael ei ystyried yn sgil allweddol mewn llawer o rolau a diwydiannau.  

Gyda 60% o swyddi yn digwydd mewn "marchnad swyddi cudd*" lle nad yw rolau bob amser yn cael eu hysbysebu, mae rhwydweithio yn hanfodol. 

Gwnewch eich hun a'ch dyheadau yn hysbys i'r rhai sydd eisoes mewn diwydiant. Byddwch yn hyderus a rhagweithiol. Cyrhaeddwch a datblygwch eich rhwydwaith drwy offer ar y we fel LinkedIn neu yn bersonol trwy fynychu digwyddiadau. Fel Graddedigion PDC byddwch yn rhan o gymuned fyd-eang o dros 250,000 o weithwyr proffesiynol Alumni.  Mae croeso i chi barhau i fynychu digwyddiadau Gyrfaoedd PDC, gan roi cyfle i chi rwydweithio ag amrywiaeth o gyflogwyr. Edrychwch ar Prospects  “5 ways to make the most of careers fair*”.  Efallai y bydd Target jobs hefyd yn ddefnyddiol iawn “Networking tips for Graduate Job Hunting*”.


Astudiaeth ôl-raddedig

Ddim yn barod i adael? Hoffech chi barhau i astudio? Yna gallai cwrs ôl-raddedig fod yn berffaith i chi. Edrychwch ar ein hadran Astudiaeth ôl-raddedig ar ein gwefan, fe welwch wybodaeth am ddewis cwrs, pryd i wneud cais a sut i gwblhau cais llwyddiannus. 

Llawrydd neu gychwyn eich busnes eich hun

Gall ein tîm Menter Myfyrwyr roi cyngor i chi ynghylch gweithio ar eich liwt eich hun neu ddechrau eich busnes eich hun. Gallwch gael gafael ar gymorth a mentora un-i-un trwy gydol y flwyddyn, yn ogystal ag amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithdai rhyngweithiol, gan roi'r wybodaeth, yr hyder a'r rhwydweithiau i chi ddechrau gweithio i chi'ch hun.

Nodwch - Cynnwys Allanol 

Mae'r cynnwys allanol wedi'i farcio â seren *.  Nid yw PDC yn gyfrifol am gynnwys, ansawdd nac argaeledd y cynnwys hwn, ac mae'r myfyrwyr eu hunain yn gyfrifol am gydymffurfio ag unrhyw delerau ac amodau a all fod yn berthnasol.