Weronika, Uned Hen Achosion (Ysgol Troseddeg) a Locate Missing People International

Weronika, BSc Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol gyda Seicoleg

“O’r funud y dechreuais weithio, roeddwn i'n gwybod fy mod yn y lle iawn. Fel myfyriwr, nid dysgu a darllen yw popeth. Rwyf wedi cael cyfle i gymhwyso fy ngwybodaeth, dysgu mwy, a’i gymhwyso i achosion bywyd go iawn.” 

Weronika.jpg

Pam wnaethoch chi ddewis y lleoliad hwn a sut wnaethoch chi ddod o hyd i'r cyfle? 

Derbyniais e-bost gan yr Ysgol Troseddeg yn cynnig cyfle i mi wneud cais i weithio yn eu Huned Hen Achosion.  Fel myfyriwr blwyddyn gyntaf, ni allwn gredu y byddai cyfle o'r fath yn agored i mi a gwnes gais ar unwaith. Bythefnos yn ddiweddarach, cefais e-bost llongyfarch yn nodi fy mod yn llwyddiannus. O hynny ymlaen, es ymlaen a dechrau gweithio gyda Locate Missing People International. 

Mae gwaith y sefydliadau hyn yn anhygoel, yn drawiadol, ac yn bwysig iawn. Rwyf wedi dysgu cymaint ac rwy'n parhau i ddysgu pethau newydd bob dydd. Mae yna filoedd ar filoedd o achosion o bobl ar goll na chawsant erioed eu datrys. Rydyn ni'n rhoi cyfleoedd i deuluoedd y rhai sydd ar goll edrych o'r newydd ar eu hachos. Mae rhywbeth bob amser a allai ail-ymddangos gyda thystiolaeth newydd neu syniadau newydd yn dod i'r amlwg. Ar ben hynny, mae Locate Missing People International yn cymryd pob achos o ddifrif, gan ddarparu eu harbenigedd gymaint ag y gallant. 

A oedd y lleoliad hwn yn rhithwir neu'n gorfforol neu'n dipyn o'r ddau? 

Mae'r lleoliad hwn ychydig bach o'r ddau. Pan ddechreuais, roeddwn yn dal i fynd i'r swyddfa. Fodd bynnag, fis yn ddiweddarach, bu’n rhaid imi ddychwelyd adref oherwydd pandemig COVID-19, ac yn fuan wedi hynny, symudodd y Brifysgol i ddysgu ar-lein. Ymhen amser, byddwn yn dychwelyd yn araf i'r swyddfa ac rwy'n obeithiol y bydd popeth yn dychwelyd i normal yn fuan. Er, mae'n well gen i weithio yn y swyddfa yn hytrach na gartref, mae popeth sydd ei angen arnaf ar gael fwy neu lai. Roedd yr holl gyfarfodydd, gan gynnwys cwrs hyfforddiant cudd-wybodaeth 6 mis, wedi'u trefnu'n dda iawn, a gwnaed y gorau o sefyllfa COVID-19. 

Beth oedd y mwyaf gwerthfawr yn eich barn chi am y gwaith a wnaethoch, a pha sgiliau wnaethoch chi eu dysgu? 

Dysgais sut i ymchwilio’n briodol i bob manylyn o achos.  Dysgais gymaint o bethau newydd gan gynnwys ymchwil cudd-wybodaeth, cefnogi dioddefwyr a mapio meddwl achosion. Ar ben hynny, rwyf wedi gwella fy hun mewn sgiliau eraill, megis sgiliau cyflwyno, prosesu llawer o wybodaeth yn gyflym a sut i ymchwilio heb fawr ddim yn digwydd. Rwyf wedi cwrdd â phobl anhygoel â chefndiroedd ac arbenigedd gwahanol. Fe ddangoson nhw i mi fod pob sgil fach yn cyfrif a phawb yn dod â rhywbeth gwahanol i'r bwrdd, gan ffurfio tîm a all ddarparu persbectifau a safbwyntiau newydd sy'n hanfodol wrth ddelio â hen achosion. 

Sut bydd y lleoliad hwn yn helpu gyda'ch gyrfa? 

Rwyf bob amser yn benderfynol iawn o wneud yr hyn yr wyf am ei wneud yn y dyfodol. Cyrraedd y Brifysgol oedd y cam mawr cyntaf ac fe wnaeth y lleoliad gwaith hwn fy helpu i brofi'r broses ymchwilio yn uniongyrchol. Rwy'n dal i ddysgu pethau newydd, a bydd y wybodaeth honno yn werthfawr iawn yn nes ymlaen yn fy ngyrfa. Mae gen i oruchwylwyr anhygoel sy'n fy helpu gyda'u harbenigedd ac yn fy nysgu sut i fwrw ymlaen ag achos penodol, fodd bynnag, rwy’n cael ymchwilio, siarad â'r teuluoedd, a chymryd rolau penodol i adeiladu tîm adolygu ar fy mhen fy hun. Mae hyn wedi rhoi mwy o brofiad i mi nag yr oeddwn erioed wedi meddwl y byddwn i'n ei gael ar hyn o bryd yn fy mywyd. 

Beth fyddech chi'n ei wneud yn wahanol pe bai'n rhaid i chi gwblhau'r modiwl lleoliad eto? 

Mae fy lleoliad yn dal i fynd rhagddo, ac nid oes unrhyw beth y byddwn yn ei wneud yn wahanol mewn gwirionedd. Rwyf bob amser yn dysgu pethau newydd ac yn cwrdd â phobl anhygoel. Yn fuan, deuthum o hyd i gydbwysedd da rhwng gwaith, y Brifysgol a fy mywyd preifat. 

Roedd y gefnogaeth a gefais o'r cychwyn cyntaf yn anhygoel. Mae fy ngoruchwylwyr a’m cydweithwyr bob amser yn gymwynasgar, yn ddeallus ac yn gefnogol iawn. Mae'r amgylchedd gwaith yn wych ac mae pawb yn dod ymlaen yn dda iawn. 

A oes unrhyw beth arall yr hoffech ei ddweud? 

Rwy’n gwerthfawrogi’n fawr y cyfle a gefais ac wedi gweithio’n galed i gyflawni’r hyn sydd gen i. Mae'r wybodaeth a gefais a'r bobl yr wyf wedi cwrdd â nhw wedi cael effaith fawr ar fy mywyd, yn enwedig oherwydd pwysigrwydd y llinell waith hon. Mae yna filoedd o deuluoedd na roddwyd tawelwch meddwl iddynt erioed am eu hanwyliaid, ac rwy'n falch iawn y gallaf fod yn rhan o rywbeth a allai helpu i newid eu bywydau.