Victoria, UK Shared Business Services


Victoria Parsons, BA (Anrh) Logisteg a Rheolaeth Cadwyn Gyflenwi.

UK Shared Business Services - Lleoliad Rhyngosod


Mae Victoria Parsons yn treulio ei blwyddyn lleoliad yn adran gaffael UK Shared Business Services yng Nghasnewydd. Mae UK SBS yn darparu gwasanaethau caffael, cyllid ac Adnoddau Dynol i sefydliadau sector cyhoeddus. 


Victoria UKSBS

"Ers i mi ddechrau, yr wyf wedi, gyda chefnogaeth, cwblhau pedair proses dendro adeiladu.  Ochr yn ochr â hyn, rydw i wedi cynorthwyo aelodau o'r tîm gyda'u prosiectau unigol trwy wneud ymchwil i'r farchnad, gan gynorthwyo gyda safoni, creu dogfennau a thasgau eraill. 

Y peth gorau am weithio yn UK ​​SBS yw'r cyfleoedd y maent wedi'u darparu i mi. 

Cefais ganiatâd i reoli a chymryd rheolaeth dros nifer o brosiectau sydd wedi golygu fy mod wedi dysgu trwy wneud popeth fy hun, yn hytrach na thrwy wylio rhywun arall.  Mae hyn wedi fy helpu i ddysgu'n gyflymach a deall y rhesymau dros yr hyn rwy'n ei wneud. 

Yn ogystal â’m rôl o ddydd i ddydd o fewn y tîm Adeiladu, rwyf wedi treulio amser gyda thimau eraill i brofi eu dulliau gwahanol.  Yn fwy na hynny, rwyf wedi bod ar nifer o gyrsiau hyfforddiant. 

Yr her fwyaf yr wyf wedi'i hwynebu yw gweithio o fewn Rheoliadau Caffael yr UE.  Ni ddeuthum i mewn i hyn heb fawr o wybodaeth am y Rheoliadau, felly rwy'n gyson yn dysgu elfennau newydd wrth i brosiectau ddatblygu.  Mae'n heriol gan eu bod mor bwysig, ac ni ellir gwneud camgymeriadau, ond rydw i'n dysgu cymaint. 

Mae'r lleoliad wedi cadarnhau bod caffael yn bendant yn yrfa i mi. 

Mae hefyd wedi dangos i mi yr opsiynau sydd ar gael i mi o ran mathau o swyddi ac wedi rhoi'r hyder i mi ddilyn y nodau swyddi hyn."