Sian, Cyngor Dinas Casnewydd


Sian Roper, BA (Anrh) Rheolaeth Busnes

Cyngor Dinas Casnewydd - Interniaeth 10 wythnos


Mae Sian Roper yn fyfyriwr BA (Anrh) Rheolaeth Busnes sy'n ymgymryd â interniaeth 10 wythnos yng Nghyngor Dinas Casnewydd, wedi'i leoli yn y Ganolfan Ddinesig. 

"Mae ymgymryd â interniaeth wedi rhoi cyfle i mi weld sut mae adran Adnoddau Dynol yn gweithredu a'r cyfle i archwilio ei swyddogaethau gwahanol."

Sian Roper

"Un o'r prif brosiectau y bûm yn gweithio arnynt oedd casglu data ar gyfer ysgolion Casnewydd fel ffigurau absenoldeb, rhesymau dros absenoldeb a chymhareb athrawon i fyfyrwyr. Cymharwyd y data yn erbyn ysgolion o faint tebyg a'u rhoi mewn Adroddiad Partner Busnes, a gyflwynwyd mewn Cyfarfod Partner Busnes. Mynychais un o'r cyfarfodydd hyn i gael dealltwriaeth bellach o'r adroddiad. Defnyddir y data a gesglir gan y Pennaeth i nodi faint o athrawon i athrawon cyflenwi sydd yn eu hysgol, o gymharu ag ysgolion eraill o faint tebyg. Gall y data fod yn ddefnyddiol pan fo angen gwneud arbedion effeithlonrwydd. 

Rwyf hefyd wedi bod yn rhan o brosiectau cyflogeion fel y broses archebu a gweithgarwch dilynol sesiynau hyfforddiant staff, a gynhaliwyd yn y Ganolfan Ddinesig. Fe wnes i ddiweddaru'r gweithdrefnau a llunio holiadur a fydd yn cael ei weithredu i gasglu adborth. Fe wnes i rai o'r cyrsiau hyfforddiant oedd ar gael i gael cipolwg ar y profiad sydd gan y rhai sy'n mynychu. Roedd hyn yn werthfawr wrth ddylunio'r holiadur.  Mae tasgau eraill yn cynnwys, adolygu'r broses recriwtio a dethol, rhoi ymgeiswyr ar y rhestr fer a chymryd rhan mewn paneli cyfweld. 

Gan weithio i Gyngor Dinas Casnewydd, rwyf wedi tyfu fel unigolyn.  Rwyf wedi gwella fy sgiliau cyfathrebu a'r gallu i ryngweithio ag eraill.  Mae hyn wedi helpu i feithrin fy hyder yn y gweithle.  Rwyf wedi dysgu sut i leisio barn ac rwyf wedi datblygu'r sgiliau meddal sydd eu hangen i weithio mewn amgylchedd swyddfa. 

Cyn ymgymryd â'r interniaeth 10 wythnos, roeddwn yn ansicr a fyddwn yn dilyn gyrfa mewn AD neu farchnata. Mae gweithio i'r Cyngor wedi cadarnhau fy mhenderfyniad i weithio mewn AD.  Byddaf yn dewis modiwlau AD yn barod ar gyfer fy mlwyddyn olaf, i deilwra fy ngradd i'r maes busnes hwn. 

Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi buddsoddi llawer o amser i sicrhau fy mod wedi cael y profiad gorau posibl ar leoliad.  Ni allaf ddiolch digon iddynt am eu hymdrechion a'u cefnogaeth.  Rydw i wedi dysgu cymaint ac wedi gweld perthnasedd yr hyn yr wyf wedi'i ddysgu, i'r amgylchedd AD.  Mae wedi bod yn bleser gweithio gyda chymaint o bobl amrywiol a dysgu o wahanol ddulliau gweithio pawb. 

Fy nghyngor i unrhyw un sy'n mynd ar leoliad yw cadw meddwl agored am eich rôl ac i gredu ynoch chi'ch hun.  Byddwch yn cael eich synnu gan yr hyn y gallwch ei wneud, pan fyddwch yn cymhwyso theori rydych wedi'i ddysgu. Manteisiwch ar bob cyfle i ofyn cwestiynau - byddwch chi'n gwella'ch sgiliau trwy wneud hynny."