Shannon, Felindre

Shannon Wills, Busnes a Rheoli


Sut y gwnaeth interniaeth siapio dyfodol Shannon yn y GIG

Shannon_Wills_Business_graduate.width-1000.format-jpeg.jpg


Mae gan fyfyriwr Busnes a Rheoli o Brifysgol De Cymru (PDC) ddyfodol disglair yn y GIG, diolch i interniaeth yng Nghanolfan Ganser Felindre.

Mae Shannon Wills, 22, o Aberpennar, newydd raddio gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf, ac mae bellach yn paratoi ar gyfer ei rôl nesaf ar Raglen Graddedigion Rheoli Cyffredinol GIG Cymru - cynllun dwy flynedd sydd wedi’i gynllunio ar gyfer darpar arweinwyr y dyfodol ym maes gofal iechyd.

Bydd y rhaglen yn caniatáu i Shannon astudio cwrs Meistr wedi'i ariannu'n llawn ochr yn ochr â dysgu yn y gwaith mewn lleoliadau ar draws gofal sylfaenol, gofal eilaidd ac is-adrannau corfforaethol y GIG.

Fel rhan o'r rôl, bydd yn gweithio ar brosiectau mawr sy'n canolbwyntio ar gofleidio atebion arloesol ar gyfer y gweithle ôl-COVID, gan ddod â syniadau ffres i mewn a chefnogi cynlluniau strategol i helpu'r GIG yn ei uchelgais i ddod â gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ynghyd.

Ac ar ôl interniaeth 10 wythnos yn Felindre, daeth y cyfle yn ystod ail flwyddyn gradd Shannon. Wedi’i drefnu gan dîm lleoliadau gwaith PDC, roedd hi wedi’i lleoli yng nghanolfan Caerdydd rhwng mis Ionawr a mis Mawrth 2020, ychydig cyn i bandemig COVID-19 daro.

“Fy rôl i oedd Swyddog Cyfathrebu Addysg Busnes,” meddai Shannon, a fynychodd Ysgol Gyfun Aberpennar cyn astudio yn PDC.

“Mae adran addysg a datblygu Felindre yn arbenigo mewn datblygiad personol ac agor gyrfaoedd o fewn y GIG, felly cefais gynnig llawer o hyfforddiant a chyfleoedd yn y dyfodol o'r cychwyn cyntaf.

“Ar y pryd doeddwn i ddim yn siŵr a oeddwn i eisiau gweithio yn y GIG, ond dros y 10 wythnos cefais gyfle i wneud cymaint, fy mod i wrth fy modd yno.  Cyflawnais fy nodau cychwynnol o fewn tair wythnos, diolch i fodiwlau rheoli prosiect fy ngradd, a’m helpodd i gymhwyso'r offer a'r technegau cynllunio hynny i unrhyw dasg a gefais.

“Roedd gen i reolwr cefnogol iawn y bûm yn gweithio’n agos ag ef i gynnal digwyddiad rheolwyr ac arweinwyr, ac roedd cwrdd â chymaint o bobl yn y gwahanol fyrddau iechyd yn help mawr i adeiladu rhwydwaith i mi.

“Ychydig cyn y pandemig cefais gynnig swydd amser llawn yno, ochr yn ochr â’m hastudiaethau, a olygai fy mod wedi ysgwyddo llawer mwy o gyfrifoldeb o fewn y rôl.  Llwyddais i fynd i Felindre yn ystod y dydd a dod adref i ddal i fyny ar fy narlithoedd ar-lein, a oedd yn anodd ond yn werth chweil.

“Yn ddiweddarach yn y flwyddyn cefais fy lleoli ym mhencadlys Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre yn Nantgarw, lle cefnogais Gyfarwyddwr Felindre gyda chyfathrebu, cynllunio gweithlu, gwaith tîm, marchnata, rheoli'r wefan - roedd mor amrywiol, ac wedi helpu’n fawr gyda’m lles – trwy gydol COVID i gael y swydd wych hon i ganolbwyntio arni.”

Rhwng mis Ionawr a mis Mai eleni, bu Shannon yn gweithio ar raglen frechu COVID-19 Felindre, a sicrhaodd fod cleifion canser a gweithwyr gofal iechyd rheng flaen yn gallu derbyn eu brechiadau cyn gynted â phosibl.

Wrth weithio yn y rôl hon, aeth hefyd trwy'r broses ymgeisio drylwyr ar gyfer rhaglen Rheoli'r GIG, a oedd yn cynnwys pedwar arholiad, profion ar-lein a chyfres o gyfweliadau.  Roedd Shannon yn un o ddim ond 21 ymgeisydd llwyddiannus allan o 179 a wnaeth gais.

“Nid oes unrhyw ffordd y byddwn i wedi cael y cyfle gwych hwn i fynd am rôl rheolwr prosiect pe na bawn i wedi gwneud yr interniaeth,” meddai Shannon.

“Mae interniaethau yn wych ar gyfer rhoi blas gyrfa i chi, profi eich hyder, eich cyfathrebu a sut rydych chi'n gweithio gyda phobl - mae wir yn datblygu'r sgiliau hynny sy'n hanfodol mewn unrhyw rôl rheoli busnes.

“Rydw i mor gyffrous i ddechrau'r bennod newydd hon, ac rydw i'n hynod ddiolchgar i'r Brifysgol am roi'r cyfle i mi gyrraedd lle rydw i nawr.”

Dywedodd Dan Taylor, Uwch Ddarlithydd mewn Busnes a Rheoli yn PDC: “O fod yn nerfus i ddechrau ynglŷn â chymryd interniaeth, ffynnodd Shannon yn yr amgylchedd o fewn y GIG ac mae wedi datblygu cymaint yn ei hastudiaethau o ganlyniad.  Mae Shannon yn fyfyriwr rhagorol sydd wedi elwa cymaint o'r profiad, bellach yn cysylltu ei hastudiaethau academaidd gyda'i phrofiad ymarferol, byd go iawn.  Roeddwn yn falch iawn o glywed ei bod wedi cael ei derbyn fel un o'r ychydig ar Gynllun Graddedigion Rheoli Cyffredinol y GIG. Mae'n wir dyst i'w gwaith caled a'i hymroddiad dros y ddwy flynedd ddiwethaf ac rwy'n siŵr y bydd Shannon yn hynod lwyddiannus yn y rôl.”

Ychwanegodd Julie Gould, Partner Lleoliad Gwaith yn PDC: “Rydym wedi partneru’n llwyddiannus ag adran Addysg a Datblygu Canolfan Ganser Felindre am y ddwy flynedd ddiwethaf, i ddarparu profiad sy’n canolbwyntio ar ddiwydiant i fyfyrwyr busnes ail flwyddyn ar raglen Interniaeth 10 wythnos fel rhan o'u cwrs gradd. Mae ein rhaglen yn rhedeg bob Ionawr-Mawrth, ac yn cynnig cyfle i fusnesau gael mewnwelediad gwerthfawr gan ein interniaid, gan roi yn ôl iddyn nhw brofiad o'r gweithle.

“Yn ystod yr amser hwn, mae’n ofynnol i fyfyrwyr nodi mater, problem neu brosiect yn y gweithle ar gyfer eu portffolio academaidd tra hefyd yn cwblhau adlewyrchiad sgiliau yn seiliedig ar eu profiad. Er enghraifft, mae Canolfan Ganser Felindre yn cynnwys myfyrwyr mewn rheoli prosiect, marchnata a hysbysebu ac mae eu sgiliau cyfathrebu, moeseg gwaith a gyriant gwych, sgiliau cyflogadwyedd a digonedd o wybodaeth wedi creu argraff arnyn nhw, wrth ddod yn aelodau gwerthfawr o'u tîm. Mae'n bleser pur gweithio gyda'r staff ymroddedig yng Nghanolfan Ganser Felindre ac edrychaf ymlaen at eu cefnogaeth barhaus."