Sasha, Swyddfa Cyngor ar Bopeth - Merthyr

Sasha Davies, LLB Y Gyfraith

"Rwy’n hynod ddiolchgar fy mod wedi gallu cwblhau lleoliad yn y Swyddfa Cyngor ar Bopeth (CAB) gan ei fod wedi newid fy marn ar fy ngyrfa. Rwyf bellach yn cydnabod bod gradd yn y gyfraith yn rhoi cyfle enfawr i sawl math o yrfaoedd ac nid ymarfer fel cyfreithiwr yn unig."

sasha2.jpg

Dewisais gwblhau fy 70 awr o leoliad di-dâl gyda Chyngor ar Bopeth gan fy mod eisiau profi gweithle cysylltiedig â'r gyfraith a oedd yn helpu pobl bob dydd, yn hytrach na chwmni cyfreithiol proffil uchel. Deuthum i wybod am y lleoliad hwn ar ôl cyflwyniad gan aelod o CAB mewn seminar yn ystod fy modiwl lleoliad gwaith yn fy ail flwyddyn astudio. Dewisais CAB oherwydd fy mod yn credu, wrth ystyried gyrfa yn y gyfraith, ei bod yn bwysig profi gwahanol fathau o gleientiaid, fel cleientiaid cyfreithol ffurfiol sy'n talu, ond hefyd y cleientiaid bob dydd sy'n cael trafferth gyda phroblemau y gallech eu profi eich hun rhyw ddydd. 

Roedd cleientiaid yn CAB yn ceisio cyngor ar gyfer problemau fel dyled, arian, tai, budd-daliadau, teulu ac ati. Gallai’r cyfan fod yn berthnasol ar ryw adeg ym mywyd unrhywun, ac roedd hyn yn ei wneud yn ddiddorol ennill profiad ar sut y gellir datrys y materion hyn. Yn y lleoliad, cysgodais y staff tra roeddent yn cynnal cyfarfodydd gyda chleientiaid ac yna dilynais y broses o ddatrys materion y cleient, sy'n cynnwys cysylltu ag unrhyw gyrff perthnasol fel swyddogion tai, llysoedd ac ati. Cefais gyfle hefyd i arwain cyfweliadau dan oruchwyliaeth, a daeth i’m sylw pa mor anodd y gallai delio â chleientiaid fod gan y gallai’r  problemau a gyflwynant fod yn anrhagweladwy iawn.

Er efallai nad yw’r lleoliad ar y dechrau yn swnio mor ddiddorol â hynny, fe agorodd fy llygaid yn llwyr mewn perthynas â pha mor aml y mae pobl yn cael trafferth gyda materion dyddiol sy’n cael effeithiau enfawr ar eu bywydau ac roedd yn werth chweil gweld materion problemus yn cael eu datrys ar gyfer cleientiaid. Nid yw'r ystod eang o faterion yr ymdrinnir â hwy yn CAB yn cael eu cydnabod gan nad oeddwn wedi sylweddoli ymlaen llaw faint o waith a wneir gan y staff i helpu pobl, ac mae’r cyfan am ddim i’r cleientiaid.

Roedd y lleoliad yn werth chweil wrth imi fynd yn ôl i'r brifysgol gan wybod y gallaf ddefnyddio fy ngradd a'm sgiliau mewn gyrfa sy'n helpu llawer o ddinasyddion sydd angen cyngor.