Rhys, Network Rail

Rhys Samuel, BSc (Anrh) Peirianneg Fecanyddol

"Mae'r lleoliad eisoes wedi helpu fy ngyrfa - darparodd brosiect byw a ddefnyddiais ar gyfer fy astudiaethau, a darparodd gynnig graddedigion sy'n dileu'r angen i gystadlu ag unrhyw un er mwyn cymryd y cam cyntaf ar ôl graddio."

Rhys Samuel

Pam wnaethoch chi ddewis gwneud lleoliad a pham yma?

I fod yn hollol onest, nid oeddwn wedi ceisio blwyddyn lleoliad yn rhagweithiol, gan fod gen i brofiad gwaith eisoes cyn dechrau ar fy nghwrs ac fe’m gorfodwyd i ohirio ailgofrestru ar Flwyddyn 2, a arweiniodd at flwyddyn arall o ennill profiad gwaith (h.y. roeddwn eisoes wedi cael lleoliad ym mhopeth heblaw am yr enw). Yr haf y dechreuais y lleoliad yr unig beth roeddwn i’n chwilio amdano oedd interniaeth haf; fodd bynnag, pan gynigiodd Network Rail leoliad blwyddyn, roedd hynny'n rhy anodd ei wrthod. Roeddwn wedi clywed pethau da am eu cynllun graddedigion, ac roedd yn gyfle gwych i weithio mewn diwydiant newydd. Roedd hefyd yn gyffrous gwybod y byddwn yn cael gweld llawer o'n seilwaith ledled y wlad - er i COVID-19 rwystro hyn yn ddiweddarach - a helpu i wneud Network Rail yn fwy diogel a gwyrdd.


Disgrifiwch, yn syml, yr hyn a wnaethoch ar leoliad

Roeddwn i ar leoliad gyda'r tîm adeiladau mewn rôl rheoli asedau. Roedd llawer o’m rôl yn canolbwyntio ar arolygon cyflwr adeiladau a chyhoeddi gorchmynion gwaith i wneud gwaith adfer. Y tu hwnt i hyn, roedd llawer o’m hamser yn canolbwyntio ar y system “digwyddiadau fu bron â digwydd”, menter Network Rail i wneud ein seilwaith yn fwy diogel. Rhwng y ddau, roedd y rôl yn cynnwys llawer o drin data!


Pa brosiectau wnaethoch chi weithio arnyn nhw?

O ran prosiectau unigol, cefais y dasg o gwblhau asesiad RVI (Risk of Vehicle Incursion) Llwybr Cymru ar gyfer ardaloedd ger ein hadeiladau, a chychwynais astudiaeth bwrdd gwaith llwybr Cymru i ardaloedd dan ein perchnogaeth a allai fod yn addas ar gyfer pŵer trydan dŵr. Y mwyaf cyffrous oedd y cyfle i gario prosiect byw drosodd, gan edrych ar ôl-osod solar ffotofoltaig ar adeiladau rhestredig, fel sail fy mhrosiect blwyddyn olaf. Cyhoeddais rai gorchmynion gwaith sylweddol hefyd.


Beth wnaethoch chi ei fwynhau amdano? Beth oedd yr uchafbwyntiau; unrhyw gyflawniadau penodol rydych chi am floeddio yn eu cylch?

Ymhlith yr uchafbwyntiau i mi mae nodi llawer o safleoedd yn llwybr Cymru yn unig a allai fod yn addas ar gyfer pŵer trydan dŵr, gan gynnwys 1 safle lle gallai planhigyn presennol gael ei gysylltu ar gyfer “cam cyflym ymlaen”, a chyflwyno argymhelliad i edrych ar bŵer llanw. Roedd hefyd yn gyffrous gweithio ar y prosiect ôl-osod solar ffotofoltaig byw - yn feirniadol, roedd yn gyffrous nodi ei bod yn ymddangos bod y ffigurau a ddefnyddiwyd yn flaenorol gan Network Rail ar gyfer argaeledd solar yn amcangyfrif rhy isel. Roedd cael fy adnabod fel gweithiwr allweddol a chael y cyfle i barhau i weithio ar y safle yn ystod cyfnod mwyaf llym y cyfnod clo yn fraint annisgwyl, a dychmygaf mai ychydig iawn o fyfyrwyr lleoliad a all honni hynny, gan roi mantais imi na fydd myfyrwyr y dyfodol yn gallu ei brofi (gobeithio!) Cefais fy nghyfeirio hefyd at gynllun graddedigion Network Rail, gan dderbyn cynnig amodol, sy'n golygu nad oes raid i mi dreulio fy haf graddedig yn ceisio gwaith neu'n cystadlu â’m cyfoedion!

Cefais hyfforddiant ffurfiol ar amryw o faterion diogelwch rheilffyrdd, gan gynnwys gwrthderfysgaeth, a hyfforddiant asbestos ffurfiol.  Ymhlith y profiadau a gefais mae dechrau a gorffen prosiect, trin data a chyfathrebu, yn ogystal â gweithio ar y safle wrth fod yn bwynt cyswllt i'r cyhoedd. Hefyd, enillais fwy o wybodaeth dechnegol, yn benodol i reilffordd ac yn fwy trosglwyddadwy - yn benodol ar dechnolegau solar ffotofoltaig - a chefais brofiad yn rhoi cyflwyniadau.


Sut wnaethoch chi ddod o hyd i'r lleoliad a sut wnaethoch chi gais?

Darganfyddais y lleoliad ar dudalen we Gwasanaethau Gyrfaoedd Prifysgol De Cymru.


Sut ydych chi'n teimlo wrth ddychwelyd yn ôl i'r Brifysgol ar ôl y lleoliad?

Roeddwn yn awyddus i gwblhau fy astudiaethau cyn gynted â phosibl!


A yw'r lleoliad wedi arwain at gynnig swydd neu unrhyw beth arall fel ffioedd taledig; cyfle ymchwil?

Fel uchod, arweiniodd y flwyddyn lleoliad at gynnig amodol ar gynllun graddedigion Network Rail.