Rachel, Gwasanaeth Troseddu Ieuenctid (YOS)

Rachel Drennan, BSc Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol


"Mae wedi fy helpu i ddeall pa yrfaoedd y mae gen i ddiddordeb ynddynt a pha agweddau ar gyfiawnder ieuenctid rwy'n angerddol amdanynt. Fel gwirfoddolwr cyfredol yn yr heddlu mae wedi caniatáu imi ddeall yn fanylach gymhlethdodau troseddu ieuenctid ac wedi newid y ffordd rydw i'n delio â digwyddiadau sy'n ymwneud â phobl ifanc."


Pam wnaethoch chi ddewis y lleoliad hwn a sut wnaethoch chi ddod o hyd i'r cyfle?

Cefais fy hysbysu o'r cyfle hwn gan Katrina Whale, darlithydd a gefais yn y flwyddyn gyntaf a oedd yn gydlynydd gwirfoddolwyr ar y pryd ar gyfer y YOS.

Roedd gen i ddiddordeb mewn cyfiawnder ieuenctid gan nad oedd gen i unrhyw brofiad blaenorol yn y maes hwn ac ymunais â'r YOS fel gwirfoddolwr yn y flwyddyn 1af, ac roeddwn i wedyn yn gallu parhau yn yr ail flwyddyn a'i ddefnyddio ar gyfer fy oriau lleoliad.

Rachel Drennan Photo.JPG

Allwch chi ddisgrifio manteision ac anfanteision eich lleoliad?

Y brif fantais a gefais yw o ran fy ngwybodaeth am fywydau pobl ifanc sy'n dod i gysylltiad â'r system cyfiawnder troseddol, y gwendidau y maent yn eu profi a'r ffyrdd y mae hyn yn effeithio arnynt. Yn ogystal, roedd y profiad o weithio a chyfathrebu'n uniongyrchol â phobl ifanc yn hynod fuddiol.

 Fe wnes i hefyd ddarganfod bod y profiad cyffredinol yn y gweithle a gefais o gynorthwyo gyda thasgau gweinyddol a thasgau eraill yn cynyddu fy hyder a sgiliau pobl.

 Yn fy marn i, nid oedd unrhyw brofiadau â gwerth isel. Waeth bynnag y lefel o ddiddordeb oedd gen i ym mhob maes, rwy'n ystyried bod y cyfan yn bwysig iawn i'm profiad dysgu a gwaith. Pe bawn i'n gwneud unrhyw beth yn wahanol, byddwn yn ceisio cwblhau rhagor o oriau gyda gweithwyr achos ar achosion anoddach er mwyn deall yn well eu llinell waith a'r heriau sy'n eu hwynebu.

Allwch chi egluro sut mae'r lleoliad wedi cefnogi'ch llwybr gyrfa?

Mae'r lleoliad wedi rhoi llawer mwy o ddealltwriaeth i mi o'r system cyfiawnder ieuenctid gan gynnwys dewisiadau amgen i gosb nad oeddwn yn ymwybodol ohoni o'r blaen. Cynyddodd fy ymwybyddiaeth o'r anawsterau sy'n wynebu pobl ifanc gan gynnwys profiadau niweidiol yn ystod plentyndod, er enghraifft, a oedd yn caniatáu imi ddeall sut mae'r materion hyn yn effeithio ar bobl ifanc, cynyddu bregusrwydd ac effeithio ar y ffordd y mae pobl yn ymddwyn.

Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i rywun sy'n ansicr a ddylid cwblhau'r Ymarfer Proffesiynol?

Manteisiwch ar y cyfle hwn a gwneud y gorau ohono. Mae'n gyfle i ennill gwybodaeth a dealltwriaeth mewn maes troseddeg newydd a bydd nid yn unig yn cynyddu eich profiad gwaith proffesiynol ac yn gwella opsiynau gyrfa, ond bydd hefyd yn caniatáu ichi fagu hyder fel person. Gall hefyd arwain at gyfleoedd gwaith pellach trwy'r rhwydweithio y byddwch chi'n ei wneud a thrwy'r proffesiynoldeb y gallwch chi ei ddangos i'ch rheolwyr yn y gweithle. Mae'n rhan ddefnyddiol a difyr iawn o'r ail flwyddyn ac yn ffordd gwerth chweil i wella'ch profiad yn y brifysgol.