Matt, Wolfberry Cyber

Matt Jones, Diogelwch Cyfrifiaduron


"Roedd yna lawer o uchafbwyntiau gwahanol fel dod yn Asesydd IASME i gael dyrchafiad yn ystod fy Interniaeth. Hefyd enillais fy Ardystiad Diogelwch+ CompTIA a ariannwyd gan Wolfberry. Mae Wolfberry wedi dweud wrthyf hefyd fy mod yn y rownd derfynol ar gyfer Gweithiwr Proffesiynol Diogelwch Dan 30 y Gwobrau Rhagoriaeth Diogelwch, a chefais gryn sioc o glywed hynny. "

matt1.jpg


Dewisais wneud lleoliad gan fy mod eisiau cael profiad byw o'r diwydiant yr oeddwn am fynd iddo wedi gorffen fy ngradd. Roeddwn hefyd eisiau cynyddu a dysgu sgiliau newydd sy'n rhan o'r diwydiant fel gweithio mewn tîm neu ddatrys problemau. Ar ôl cyrraedd y tri ymgeisydd olaf yn fy holl gyfweliadau ac yn dal heb gael interniaeth, estynnais allan at sawl cwmni i weld a oedd ganddynt gyfleoedd ac er mawr lwc i mi roedd Dewisais wneud lleoliad gan fy mod eisiau cael profiad byw o'r diwydiant yr oeddwn am fynd iddo wedi gorffen fy ngradd. Roeddwn hefyd eisiau cynyddu a dysgu sgiliau newydd sy'n rhan o'r diwydiant fel gweithio mewn tîm neu ddatrys problemau. Ar ôl cyrraedd y tri ymgeisydd olaf yn fy holl gyfweliadau ac yn dal heb gael interniaeth, estynnais allan at sawl cwmni i weld a oedd ganddynt gyfleoedd ac er mawr lwc i mi roedd gan Wolfberry y cyfle hwnnw. Llwyddodd Wolfberry i gynnig cyfle i mi ddysgu a datblygu fy sgiliau wrth weithio.

Pan ddechreuais yn Wolfberry ym mis Gorffennaf 2019, roedd y cwmni newydd ymuno â'n cleient SOC cyntaf un a’m cyfrifoldeb i oedd eu helpu trwy'r gwasanaeth newydd hwn. Yn ystod yr ychydig fisoedd cyntaf dysgais am yr amrywiaeth newydd o offer yr oedd yn rhaid i mi eu monitro gan y cwmni hwn a chan ddefnyddio hwn a'r data a oedd yn cael ei dderbyn, fe wnes i greu dangosfyrddau newydd y gallai'r cleient eu deall a chwrdd â'u meini prawf. Dyna pryd y gwnes i hefyd ymgymryd â rôl sganio bregusrwydd ar gyfer cleientiaid sy'n defnyddio ein Technoleg VIPER. Tua mis Ionawr,  gadawodd Rheolwr Gweithrediadau Wolfberry y cwmni a gwirfoddolais i ymgymryd â rhai o’r dyletswyddau fel rheolaeth swyddfa. Yn ystod yr amser hwn, ardystiais wedyn fel Asesydd IASME i gynnal Ardystiadau Seiber Hanfodol ac Ardystiad Llywodraethu Iasme a chymryd yr awenau fel Aseswr y cwmni. Ar ôl hyn, cefais fy nyrchafu'n Arweinydd Technegol Viper. 

Gweithiais ar sawl prosiect fel datblygu SOC Wolfberry i’w symleiddio a’i wneud yn haws i adnabod bygythiadau. Hefyd, gweithiais ar helpu'r Prif Swyddog Gweithredol i ad-drefnu dogfennaeth y cwmni i gwrdd ag Archwiliad atodol. 

O ddysgu sgiliau newydd i weithio gyda thîm anhygoel. Mae'r cyfle hwn wedi rhoi i mi’r sgiliau o ddydd i ddydd i weithio yn y diwydiant seiber. Rwyf wedi mwynhau mynd i’r gwaith bob dydd a dysgu rhywbeth newydd; mae hyn yn rhywbeth na allwn i erioed fod wedi’i wneud pe na bawn i wedi gwneud lleoliad. 

Yn ystod fy amser, rwyf wedi dysgu cymaint o wahanol sgiliau o ddefnyddio Linux i weithio mewn tîm i helpu i nodi bygythiadau. Rwyf wedi dysgu am yr holl wahanol fathau o fectorau ymosod a chefais gyfle i roi cynnig ar y rhan fwyaf o wahanol rannau'r diwydiant seiber o lywodraethu i ochr dechnegol SOC a sganio Bregusrwydd. 

O'r Lleoliad hwn, rwyf wedi deall yr hyn sydd ei angen i fod yn y diwydiant hwn a faint o waith caled ac ymroddiad y mae'n ei gymryd i lwyddo. Rwyf wedi dysgu na allwch ddod i mewn i'ch swydd feunyddiol a gwneud yr isafswm yn unig ac er mwyn llwyddo a sefyll allan mae'n rhaid i chi weithio ar 100% trwy'r amser. Fe wnaeth y lleoliad hwn hefyd helpu fy ngyrfa gan fy mod i'n dal i weithio i Wolfberry wrth astudio yn fy mlwyddyn olaf. 

Wrth ddychwelyd i'r Brifysgol, rwy'n teimlo bod gen i fwy o hyder a gwybodaeth i lwyddo yn fy mlwyddyn olaf a byddaf yn defnyddio'r holl wybodaeth hon sydd newydd ei hennill yn fy nhraethawd estynedig. 

Mae gweithio gyda Wolfberry wedi arwain at gyfle i mi aros ymlaen gyda’r cwmni trwy gydol fy nghwrs ac ar hyn o bryd rwy’n trefnu fy ngwaith Prifysgol ar y cyd â Wolfberry wrth iddyn nhw roi cyfle i mi weithio ac astudio.