Lizzie, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (ABUHB)

Lizzie, MMath Mathemateg

ABUHB - Lleoliad Haf

Mae Lizzie Williams yn fyfyriwr Mathemateg MMaths ym Mhrifysgol De Cymru. 

“Mae mathemateg yn bwnc rwyf bob amser wedi ei fwynhau gyda chymaint o wahanol gymwysiadau ohono i'r byd go iawn. Mae astudio mathemateg yn agor llawer o gyfleoedd gan fod y rhan fwyaf o gyflogwyr, waeth beth fo'r maes gwaith, yn chwilio am feddwl dadansoddol a chwilfrydig, sy'n rhinweddau allweddol mathemategydd. 

“Pan ddechreuais yn y Brifysgol, roeddwn yn ansicr ynglŷn â lle roeddwn i eisiau dilyn fy ngyrfa, ond ar ôl astudio ystod eang o fodiwlau, roeddwn i'n gwybod fy mod i eisiau gyrfa lle'r oeddwn i'n gallu cymhwyso'r hyn rydw i wedi'i astudio i swydd lle gallwn wneud gwahaniaeth. 

Lizzie

Yn ystod trydedd flwyddyn fy ngradd Mathemateg MMath, cwblheais leoliad haf gyda Phrifysgol De Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (ABUHB) yn dadansoddi gwelyau gofal critigol ar gyfer Ysbyty Prifysgol Grange yng Nghwmbrân sydd i agor yn 2021. 

Fel rhan o'r lleoliad hwn, cefais gyfarfodydd rheolaidd a mynediad uniongyrchol gyda BIPBC ac ymwelais â'r uned gofal critigol yn Ysbyty Brenhinol Gwent. Roedd y lleoliad yn fy ngalluogi i ddefnyddio'r sgiliau a'r wybodaeth yr wyf wedi'u dysgu yn ystod fy addysg yn y brifysgol a chymhwyso hyn i senario byd go iawn. 

Datblygais fodel efelychu mathemategol o'r uned gofal critigol arfaethedig a ddefnyddiwyd i bennu'r nifer cywir o welyau gofal critigol a gofynion staffio sy'n ofynnol er mwyn i'r uned weithredu'n ddiogel ac yn effeithlon.

Mae fy ngwaith bellach yn cael ei ddefnyddio o fewn ABUHB a'r GIG ac rwy'n falch o'r effaith gadarnhaol y mae hyn yn ei chael ar ofal cleifion. 

Cefais gyfle hefyd i gyflwyno fy ngwaith i ystod eang o weithwyr proffesiynol gofal iechyd a modelu yn y digwyddiad Cydweithredu Modelu Cenedlaethol.

Dysgais gymaint o sgiliau newydd yn ystod y lleoliad hwn a chadarnhaodd y profiad fy mhenderfyniad i barhau â'm haddysg ymhellach ac rwyf bellach yn bwriadu mynd ymlaen i astudio PhD mewn ymchwil weithredol a modelu gofal iechyd."