Kira, Christian Louboutin

Kira Louise Golding, BA (Anrh) Dylunio Ffasiwn

Lleoliad 1af Hunter Boots* – Marble Arch, Llundain 3 mis Gwirfoddol

Ail lleoliad Christian Louboutin* – Old Street, Llundain 6 mid Taledig 


Pam wnaethoch chi ddewis gwneud lleoliad; a pham yma?

Rwyf bob amser wedi bod â diddordeb mewn brandio a marchnata.  Nid hyd nes i mi gwblhau modiwl mewn brandio fy mod wedi dechrau edrych ar lwybrau gwaith ar gyfer yr ardal hon. Deuthum ar draws Cysylltiadau Cyhoeddus a phenderfynais ei fod yn swnio'n berffaith i mi, felly fe wnes i chwilio am interniaethau yn yr ardal hon ac roeddwn i'n ddigon ffodus i gael fy lleoliad cyntaf yn Hunter Boots. 

Pan wnes i gais am Christian Louboutin, doeddwn i ddim yn meddwl y byddwn i hyd yn oed yn cael cyfweliad ond fe wnes i gais gan mai dyma fyddai swydd fy mreuddwydion. Roeddwn wrth fy modd pan ofynnwyd i mi ddod i mewn am gyfweliad o fewn pythefnos, a chael yr interniaeth.  Yn y cyfweliad gofynnwyd i mi “pam PR” a dywedais mai’r hyn sy’n apelio yw'r syniad o swydd nad yw'n swydd mewn gwirionedd ond mae'n hwyl ac nid yw'n teimlo fel “gwaith” oherwydd ei fod yn bleserus. A dod i weithio gyda samplau anhygoel a'i weld yn symud ymlaen o gais i rywun sy'n gwisgo esgid  wnes i ei rhoi ar rhywun enwog.

Christian Louboutin

Disgrifiwch, yn syml, yr hyn a wnaethoch ar leoliad 

Hunter - Ymdrin â chais golygyddol gan gynorthwywyr ffasiwn a steilwyr… Mae steilwyr y cylchgrawn yn gofyn am samplau i'w benthyg ar gyfer shoot golygyddol neu ar-lein, sy'n cael eu dychwelyd wedyn, roeddwn i yng ngofal yr holl samplau, yn olrhain, archebu i mewn i'r system ar-lein a sicrhau eu bod i gyd mewn cyflwr da.  Byddwn yn cyflwyno i gyhoeddiadau gwahanol ar gyfer cynhyrchion y gallent eu defnyddio mewn shoot sydd i ddod, ac yn adeiladu perthynas â'r steilwyr. Bûm hefyd yn trefnu'r holl gylchgronau ac yn edrych trwyddynt i weld ble cafwyd unrhyw sylw, byddwn yn rhoi'r wybodaeth honno wedyn mewn adroddiad wythnosol i bob tîm Hunter byd-eang (Japan, Efrog Newydd, Canada, yr Eidal). 

Christian Louboutin - Yn ogystal â Golygyddol, rwy'n delio'n bennaf â cheisiadau gan enwogion. Bydd steilwyr enwog yn cysylltu â ni gyda'r digwyddiad a phwy maen nhw'n steilio ar eu cyfer ac yn gofyn am esgidiau ac ategolion. Gan mai brand moethus yw hwn, mae'r cwmni'n dewis naill ai fenthyg neu wrthod y seleb hwnnw/honno. Mae hyn yn wahanol i Hunter sydd â pholisi ychydig yn wahanol ac yn un “stryd fawr”.  Yn gyffredinol, ar yr ochr olygyddol (saethu cylchgronau ac ati), mae'r steilwyr yn gwybod yn union beth maen nhw eisiau, sy'n golygu y gallech chi anfon 5 pâr o esgidiau, ond mae'n rhaid i chi weithio'n llawer agosach gyda steilwyr i gael llwyddiant, gan bitsio yn gyson (yn aml tua 20 o esgidiau) i geisio cael yr esgidiau / bagiau cywir ar gyfer yr achlysur. Dyna paham ei fod yn teimlo eich bod wedi cyflawni cymaint mwy pryd y bydd selebs yn gwisgo rhywbeth rydych chi wedi ei bitsio.  

Beth wnaethoch chi weithio arno?  

Hunter - Sicrhau nodweddion golygyddol, rhoddion enwog i selebs ar gyfer gwyliau, trefnu pob sampl newydd, olrhain sylw.

Christian Louboutin - Rhoi esgidiau gydag enwogion ar gyfer gwahanol ddigwyddiadau fel The Met Gala, Bafta, Cannes a'r holl ddigwyddiadau “Carped Coch”.  Olrhain pob llwyfan (Cymdeithasol, cyhoeddi ar-lein, cylchgrawn) ar gyfer sylw, gan gefnogi'r Rheolwr Cysylltiadau Cyhoeddus. Rydych chi'n fwy tebyg i gynorthwyydd cysylltiadau cyhoeddus na intern.  

Beth wnaethoch chi ei fwynhau am y profiad? 

Roedd gan Hunter a Christian Louboutin y timau gorau i weithio iddynt.  Pan fyddwch chi'n meddwl yn wreiddiol am y diwydiant ffasiwn, rydych chi'n meddwl sut y cafodd ei gynrychioli yn y ffilm “The Devil wears Prada”, ond wir mae'r bobl yn y ddau gwmni wedi bod fel teuluoedd.  Mae pawb yn helpu ei gilydd, ac rydych chi’n teimlo’n rhan gwerthfawr o'r tîm - nid dim ond intern. Dysgais lawer - roedd rhywbeth i'w wneud bob amser, rhywbeth i'w ddysgu. Rwyf wrth fy modd â sut mae cysylltiadau cyhoeddus cymdeithasol, a sut rydych chi'n meithrin perthynas agos â steilwyr a chynorthwywyr.  Dwi erioed wedi teimlo fy mod i'n gweithio gan fy mod wrth fy modd. 

Beth oedd yr uchafbwyntiau; unrhyw gyflawniadau penodol rydych chi am floeddio yn eu cylch?  

Hunter - Gweithio ar lefel Cynorthwyydd Cysylltiadau Cyhoeddus am fis, a chael gwybod gan y Cyfarwyddwr Celf y byddai'n rhoi swydd i mi unrhyw ddiwrnod pe bai agoriad. 

Christian Louboutin - Gweld Enwogion yn gwisgo Louboutin i ddigwyddiadau a gynorthwyais i i’w lleoli / dewis. Fel Rihanna yn y Met Ball. 

Pa sgiliau a gwybodaeth newydd gawsoch chi? 

Hunter - Yr holl sgiliau cysylltiadau cyhoeddus sylfaenol, dysgu Fashion GPS (meddalwedd sy'n gadael i chi olrhain samplau), sut i siarad â steilwyr a chynorthwywyr, gan ennill gwybodaeth arbenigol am y diwydiant cysylltiadau cyhoeddus mewn amgylchedd pwysedd uchel. Mae Hunter yn dîm bach felly roedd disgwyl llawer gen i, a oedd yn fy ngalluogi i ddysgu mwy na fyddwn wedi’i wneud mewn rôl Interniaeth Cysylltiadau Cyhoeddus arferol. 

Christian Louboutin - Sut mae cysylltiadau cyhoeddus moethus yn gweithio, cyflymdra gwaith hyd yn oed yn gynt, sut i ddelio â cheisiadau selebs a steilwyr. Gan weithio gyda chasgliad sampl mwy, cydlynu samplau gyda thimau rhyngwladol i gefnogi gwahanol ddigwyddiadau ar draws y byd, a sut i ddelio â ffitiad seleb (pan nad oes gan seleb steilydd ac mae'n rhaid iddo/iddi ddod i'r swyddfa i drio gwahanol esgidiau / gwisgoedd i’w gwisgo i ddigwyddiad). 

Sut fydd y lleoliad hwn yn helpu'ch gyrfa? 

Rwy'n credu'n gryf y byddaf ar ôl y Brifysgol yn gallu cael swydd yn y diwydiant Cysylltiadau Cyhoeddus a byddaf yn gallu dechrau ar lefel Cydlynydd Cysylltiadau Cyhoeddus neu lefel Swyddog Cyfrif PR. Roedd y ddwy swydd ar y brandiau uchaf yn eu meysydd (stryd fawr yn erbyn moethusrwydd) ac yn fy ngyrru i weithio ar lefel uwch na intern. Byddwn yn gallu symud ymlaen i frand moethus arall oherwydd y profiad hwn. 

Sut wnaethoch chi ddod o hyd i'r lleoliad a sut wnaethoch chi ymgeisio?

Hunter – Deuthum ar draws yr hysbyseb ar Fashion Workie ac roedd yn gais ar-lein.  Cefais ateb drwy e-bost 4 wythnos yn ddiweddarach, yna cyfweliad ffôn, a chefais gynnig y swydd ar yr un diwrnod. 

Christian Louboutin – Deuthum o hyd i’r swydd ar LinkedIn, a gwneud cais drwy'r safle. Cysylltwyd â mi o fewn pythefnos i gael cyfweliad, gofynnwyd i mi ddod yn ôl am ail gyfweliad gyda'r Rheolwr Cyfathrebu, ac yna cynigiwyd y swydd i mi. 

Sut ydych chi'n teimlo wrth ddychwelyd i'r Brifysgol ar ôl y lleoliad? 

Rydw i'n nerfus ynglŷn â dychwelyd i'r Brifysgol, ond ar ôl gweithio mewn amgylchedd cyflym, rwy'n teimlo'n hyderus y byddaf yn gallu cymhwyso'r sgiliau gwerthfawr yr wyf wedi'u dysgu i'm cwrs. 

A yw'r lleoliad wedi arwain at gynnig swydd neu unrhyw beth arall fel ffioedd i'w talu; cyfle ymchwil

Arweiniodd fy mhrofiad yn Hunter i mi gael fy argymell ar gyfer lleoliadau moethus uchel, a arweiniodd ar fy Interniaeth Taledig yn Christian Louboutin. Rwyf wedi gwneud nifer o gysylltiadau â diwydiant a fydd yn ddefnyddiol wrth chwilio am swydd ar ôl y brifysgol. 


Nodwch - Cynnwys Allanol 

Mae'r cynnwys allanol wedi'i farcio â seren *.  Nid yw PDC yn gyfrifol am gynnwys, ansawdd nac argaeledd y cynnwys hwn, ac mae'r myfyrwyr eu hunain yn gyfrifol am gydymffurfio ag unrhyw delerau ac amodau a all fod yn berthnasol.