Blathanaid, Heddlu De Cymru

Blathanaid, BSc Fforensig Cyfrifiadurol 

Heddlu De Cymru - Lleoliad Rhyngosod 


Pam wnaethoch chi ddewis gwneud lleoliad; a pham yma?

Roeddwn i'n adnabod cyflogwyr yn fy maes fel pobl yn gwneud cais am y swyddi i gael profiad gwaith perthnasol. Rwyf wastad wedi bod eisiau aros yng Nghymru i weithio, felly roeddwn i'n gwybod y byddai angen profiad arnaf i gael swydd yn un o luoedd Cymru. Dyma wnaeth i mi wneud cais i wneud interniaeth gyda Heddlu De Cymru yn eu huned Fforensig Digidol. 

 

Disgrifiwch, yn syml, yr hyn a wnaethoch ar leoliad

Yn amlwg, mae'n rhaid cadw llawer o'r gwaith a wneuthum yn gyfrinachol.  Ond yn ystod fy amser yn yr uned dysgais pa brosesau roedd yr heddlu'n eu defnyddio wrth gynnal ymchwiliad a sut mae proses llys yn gweithio.  Roeddwn yn gallu adeiladu a gwella'r sgiliau roeddwn i wedi'u dysgu yn y Brifysgol.  Cefais gyfle hefyd i osod ffonau symudol er mwyn sicrhau y gallai'r ymchwiliad ddigwydd.  Archwiliais ddyfeisiau symudol a chyfrifiadurol gan ddefnyddio amrywiaeth o feddalwedd fforensig. Cefais fy ngwneud yn oruchwyliwr delweddu, a’m rhoi yng nghofal dyfeisiau delweddu a chofnodi eiddo. Fe wnes i ddiweddaru'r Gronfa Ddata Gwisg Ysgol a ddefnyddir i adnabod dioddefwyr. Treuliais beth amser yn cynorthwyo'r Swyddog Adnabod Dioddefwyr. Cefais gyfle hefyd i archwilio dau gar, roedd hyn yn golygu tynnu allan y system infotainment o gar a'i archwilio yn ôl yn yr uned. 


Beth wnaethoch chi ei fwynhau am y profiad? 


Fe wnes i fwynhau gallu mynd i'r gwaith bob dydd a'i fwynhau. Bob dydd dysgais sut i wneud rhywbeth newydd. Mwynheais weithio gyda'r tîm yn yr uned.  Rwyf wedi mwynhau adeiladu ar fy sgiliau a dysgu sgiliau newydd. Fe wnes i fwynhau ennill sgiliau a gwybodaeth wrth archwilio ceir, roedd hyn yn rhywbeth roeddwn i wedi bod â diddordeb ynddo cyn dechrau'r interniaeth ac erbyn hyn rwyf wedi cael y cyfle i gynorthwyo Ymchwilwyr i wneud yr archwiliad. 

Blathanaid Police
Beth oedd yr uchafbwyntiau; unrhyw gyflawniadau penodol rydych chi am floeddio yn eu cylch?


Fy uchafbwynt mawr oedd cael swydd Ymchwilydd Fforensig Digidol amser llawn gyda Heddlu Dyfed Powys. Fe wnaeth fy interniaeth gyda Heddlu De Cymru fy ngalluogi i ennill y sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen i gael swydd amser llawn.  Roedd yr interniaeth yn uchafbwynt y byddaf bob amser yn ddiolchgar amdani, mae wedi rhoi cymaint o sgiliau hanfodol i mi ac yr wyf wedi gweithio gyda thîm anhygoel. 

 

Pa sgiliau a gwybodaeth newydd gawsoch chi?

I have learnt a lot of important investigation skills to ensure my work is to a high standard. I have also learnt how the court process works which will be vital for when I start my new job. As I mentioned earlier I have learnt how to fix devices for the investigation to be able to take place. I learnt how to examine mobile and computer devices. I have had the chance to improve my skills with a variety of forensic software. 


Sut fydd y lleoliad hwn yn helpu'ch gyrfa? 

Mae'r lleoliad hwn eisoes wedi helpu fy ngyrfa gan fy mod wedi ennill swydd Ymchwilydd Fforensig Digidol amser llawn gyda Heddlu Dyfed Powys.