Hafsa, Kamila a Louise, Capital Law


Hafsa Abdul Hardi, Kamila Marusarz a Louise Clavey, LLB (Anrh) y Gyfraith


Capital Law - Lleoliad Gwaith 70 Awr

Hafsah Capital LawLouise, Capital LawKamila, Capital Law

Mae myfyrwyr LLB (Anrh) y Gyfraith, Hafsah Abdul Hardi, Kamila Marusarz a Louise Clavey yn rhannu eu barn am weithio yn Capital Law, Caerdydd fel rhan o’u profiad gwaith.  Rhoddwyd dau leoliad gwaith wythnos unigol iddynt fel rhan o'r modiwl ail flwyddyn, Dysgu drwy'r Gweithle. Bob wythnos, rhoddwyd cyfle iddynt archwilio sut beth yw gweithio o fewn gwahanol feysydd cyfraith. 


Hafsa Abdul Hardi

“Mae Capital Law yn brif ddarparwr gwasanaethau cyfreithiol masnachol, yn y DU ac yn rhyngwladol.  Rhoddodd fy mhrofiad gwaith yn eu swyddfa yng Nghaerdydd y cyfle i mi ddarganfod sut mae cwmni cyfreithiol llwyddiannus yn gweithredu.  Rydw i wedi cael blas ar sut beth yw gweithio mewn dau faes cyfreithiol gwahanol - cyflogaeth ac eiddo deallusol. 

Yn y tîm eiddo deallusol, fy mhrif dasg oedd gwneud ymchwil i achos, lle'r oedd rhywun wedi gadael ei eiddo i rywun yn ei ewyllys, er ei fod yn cydfyw â rhywun sydd â hawl gyfartal i hanner yr eiddo.  Helpodd y sgiliau ymchwil a ddatblygais ar y cwrs i gyflawni'r hyn a ddisgwylir gennyf i ar gyfer y dasg hon. 

Yn y tîm cyflogaeth, rwyf wedi bod yn ffodus i allu edrych ar ffeiliau ar gyfer achosion gweithredol, gan amlygu a chyfeirio at wybodaeth bwysig yn barod ar gyfer un o'r cyfreithwyr.  Mae'r dasg wedi rhoi mynediad i mi i ddogfennau na fyddwn i wedi'u gweld o'r blaen.  Rwyf hefyd wedi cael cipolwg ar sut mae achos yn cael ei adeiladu.  Mae'r gwaith hwn wedi agor fy llygaid i raddfa'r gweithgareddau troseddol sy'n digwydd mewn sefydliadau.  Nid oes angen i chi arbenigo mewn cyfraith droseddol i fod yn agored i bethau anghyfreithlon. 

Cyn dechrau ar y lleoliad, roeddwn i'n nerfus iawn ac nid oeddwn yn gwybod beth i'w ddisgwyl.  Fy mhrofiad i yn Capital Law yw bod pawb yn gwybod eich bod yno i ddysgu ac maent yn fwy na pharod i'ch cefnogi drwy gydol y broses.  Rwyf wedi gweithio ochr yn ochr â chyfreithwyr a gallaf gadarnhau bod y gweithle ymhell o fod yn olygfeydd didostur y byddwch chi'n eu gwylio ar y teledu.  Rwyf wedi dysgu cymaint am y proffesiwn; mae staff hyd yn oed wedi rhoi cipolwg i mi ar yr ardaloedd lle mae rhagolygon cyflogaeth yn fwy.  Roedd pawb o'r ysgrifenyddion i'r cyfreithwyr a'r partneriaid mor garedig.  Fe wnaethant wneud i mi deimlo'n groesawgar iawn ac fe aethant y tu hwnt i wneud fy mhrofiad yno y gorau y gall fod.” 


Louise Clavey

“Mae sut rydw i'n gweld rôl cyfreithiwr wedi newid yn dilyn profiad gwaith.  Mae Capital Law wedi rhoi ymwybyddiaeth i mi o'r gwahanol ddarnau sydd angen dod at ei gilydd wrth lunio achos.  Rwyf wedi ennill gwerthfawrogiad o’r  manylder sy'n mynd i mewn i'r gwaith.  Gall hyd yn oed cwblhau ffurflen syml gymryd llawer o amser ac ymdrech. 

Y noson cyn i’m profiad gwaith ddechrau, roeddwn i'n teimlo'n nerfus.  Roeddwn i'n poeni am y math o waith y byddwn i'n ei gael. Dyma fy nghipolwg cyntaf o'r hyn y mae cyfreithwyr yn ei wneud yn ymarferol.  A fyddwn i'n cael digon o waith i’m cadw'n brysur?  Doeddwn i ddim eisiau bod yn gyson yn gofyn am dasgau newydd, gan wybod pa mor brysur yw cyfreithwyr.  Rwy'n credu mai ofn yr anhysbys oedd yn gwneud i mi deimlo mor bryderus.  Pan gyrhaeddais Capital Law, fe’m gwnaethpwyd yn gartrefol ar unwaith.   Doedd gen i ddim syniad ymlaen llaw pa mor groesawgar fyddai pobl.  Yn dilyn yr wythnos gyntaf, doedd gen i ddim amheuon ynghylch mynd yn ôl. 

Gan weithio i'r tîm eiddo masnachol, crëais restr wirio ar ymarfer cymalau dianc y mae angen i bobl fod yn ymwybodol ohonynt.  Yn yr adran gyflogaeth, adolygais gyflwyniad a baratowyd gan un o'r cyfreithwyr, drafftiais gontract cyflogaeth ac ymgymryd ag ymchwil. Cynhyrchais hefyd adroddiad diwydrwydd dyladwy.  Roedd hyn yn heriol gan nad oedd gennyf unrhyw syniad faint oedd i'w ystyried cyn yr adroddiad terfynol. Roedd y dasg hon yn ddefnyddiol iawn.  Amlygodd yr adborth a gefais yr holl bethau y dylwn eu cynnwys. 

Rwy'n ddiolchgar i Capital Law a'r Brifysgol am wneud i'r profiad hwn ddigwydd.  Ni fyddai wedi bod yn bosibl heb y cysylltiadau cryf rhwng y ddau sefydliad.  Mae'r cyfleoedd rhwydweithio wedi bod yn anhygoel.  Os oes gennyf unrhyw gwestiynau yn ystod fy astudiaethau, rwy'n gwybod bod cysylltiadau yn Capital Law a fyddai'n fwy na pharod i helpu. Rydw i wedi mwynhau'r profiad yn fawr iawn ac ni allaf osod mewn geiriau faint rydw i wedi tyfu o ganlyniad.  Rwyf wedi bod yn ffodus bod Capital Law wedi cynnig fy nghymryd yn ôl os ydw i'n teimlo yr hoffwn gael mwy o brofiad yn yr adrannau eraill.” 


Kamila Marusarz 

“Y brif fantais o wneud lleoliad gwaith yw eich bod yn cael y cyfle i gael cipolwg ar wahanol feysydd y gyfraith.  Bûm yn gweithio yn y tîm corfforaethol a'r tîm anghydfodau masnachol yn Capital Law.  Yn y tîm masnachol corfforaethol, drafftiais erthygl mewn perthynas â deallusrwydd artiffisial a thorri hawlfraint.  Hefyd, gan fy mod i'n Bwyliad, yn gallu siarad Saesneg yn rhugl a bod gen i sgiliau iaith Almaeneg, gofynnwyd i mi helpu i ymgymryd ag ymchwil i gyfraith sifil.  Rhoddais fy sgiliau Almaeneg ar waith drwy weithio ar achos yn ymwneud â dinesydd o'r Almaen a oedd yn hawlio budd-daliadau o'r Deyrnas Unedig ar ôl bod yn y wlad am gyfnod cymharol fyr. Ar gyfer yr adran anghydfodau, treuliais y rhan fwyaf o'm hamser yn ymchwilio i ddadleuon y gellid eu cyflwyno yn yr anghydfod yn ddiweddarach. 

Dysgais lawer iawn o'r gweithdy sgiliau meddal a gynhaliwyd gan Capital Law ar ddechrau'r ail wythnos.  Y syniad oedd i ni ddatblygu saith sgil allweddol sydd eu hangen i fod yn llwyddiannus ym mhroffesiwn y gyfraith.  Y rhain oedd: cyfathrebu a sgiliau cymdeithasol, defnyddio menter, cydweithredu a sut mae hyn yn arwain at gydweithrediad, diplomyddiaeth, meddwl yn feirniadol, sgiliau ysgrifenedig a dyfalbarhad. Ar ddiwedd yr wythnos, roedd yn rhaid i mi ddangos sut y gweithredais y sgiliau hyn yn fy ngwaith.  Gyda chyfathrebu, er enghraifft, fe wnes i gydnabod ei bod yr un mor bwysig gwrando ag ydyw i siarad â chleientiaid wrth adeiladu perthynas.  Trwy ddatblygu'r sgiliau hyn yn Capital Law rydw i nawr yn gallu darparu enghreifftiau yn ystod cyfweliadau yn y dyfodol. 

Mae'r profiad gwaith rydw i wedi ei wneud wedi dysgu i mi ei bod hi'n bwysig gofyn llawer o gwestiynau gan mai dyma'r ffordd orau o osgoi camgymeriadau.  Hefyd, gallwch weithio'n fwy effeithlon pan fyddwch chi'n gwybod yn union beth rydych chi'n ei wneud. Mae Capital Law yn rhoi pwyslais ar weithio fel tîm, a dyma'r ffordd orau o gyflawni llwyddiant. Yn benodol, rwyf wedi bod yn frwd dros anghydfodau ac rwyf bellach yn bwriadu ei ddewis fel un o'm modiwlau dewis yn mynd i mewn i'r drydedd flwyddyn.  Yn annisgwyl, mae fy mhrofiad gwaith wedi helpu i siapio fy astudiaethau a'r radd gyfreithiol rwy'n graddio gyda.” 

Ychwanegodd Paul Clayton, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol Capital Law, "Mae gweithio gyda PDC a phrifysgolion eraill wedi darparu manteision i bawb dan sylw.  Mae mwy o ddarpar gyfreithwyr dan hyfforddiant nag sydd o swyddi yn y farchnad gyfreithiol - bydd darparu profiad galwedigaethol i fyfyrwyr yn y gymuned leol yn gwella’r gallu i sicrhau cyflogaeth y tu hwnt i astudiaethau. 

Mae prifysgolion yn chwarae rôl hanfodol mewn addysg gyfreithiol; fel cyflogwr, rydym yn falch o chwarae rôl hanfodol wrth gynefino myfyrwyr ar gyfer yr amgylchedd gwaith."