Grace ac Emily, y Ganolfan Cyngor ar Bopeth


Grace Jenkins ac Emily Smith, BA (Anrh) Gwasanaethau Cyhoeddus


Y Ganolfan Cyngor ar Bopeth - Interniaeth 10 wythnos


Mae Grace Jenkins ac Emily Smith yn fyfyrwyr BA (Anrh) Gwasanaethau Cyhoeddus ail flwyddyn a ymgymerodd â lleoliad gwaith 10 wythnos; yn y Ganolfan Cyngor ar Bopeth. 

Grace & Emily

Grace Jenkins

"Ar ddechrau ein lleoliad yn y Ganolfan Cyngor ar Bopeth roedd yn rhaid i ni gwblhau 2-3 wythnos o e-ddysgu fel rhan o'n hyfforddiant. Roedd yn cynnwys meysydd fel budd-daliadau, dyled a thai.  Roedd y cynnwys yn anhygoel, fel y gwahanol acronymau a ddefnyddiwyd yn gyffredin.  Roedd yn ddwys ond roeddem yn deall pwysigrwydd yr hyfforddiant, o gofio y byddai ein cyngor yn effeithio ar fywydau pobl. Yn dilyn yr hyfforddiant, cawsom ein hasesu i sicrhau bod gennym y wybodaeth angenrheidiol i ddechrau helpu pobl. 

Fe wnaeth gweithio yn Cyngor ar Bopeth agor fy llygaid i'r problemau gwahanol y mae pobl yn eu profi.  Roedd gen i gyfrifoldeb i wneud popeth o fewn fy ngallu i helpu fy nghleientiaid - rhywbeth yr wyf yn falch iawn fy mod wedi bod yn rhan ohono. Yn y swyddfa, gwelais lawer a gwrando'n ofalus ar gynghorwyr eraill.  Fe wnaeth hyn fy helpu i lunio sut y byddwn yn cyfathrebu â chleientiaid.  Rydw i nawr yn teimlo'n llawer mwy ymwybodol o frwydrau pobl eraill ac rwyf wedi dod yn ymwybodol bod gan bawb yr ydych chi'n eu cyfarfod mewn bywyd stori." 

Emily Smith

"Roedd cyfran fawr o'n rolau yn cynnwys delio â chleientiaid o bob cwr o'r DU, drwy e-bost neu sgwrs ar y we a rhoi cyngor iddynt.  Ar ôl cael profiad o hyn, cefais gyfle wedyn i gwrdd â phobl wyneb yn wyneb.  Roedd y bobl y deliais â nhw wedi profi problemau gyda sgamiau, budd-daliadau a thai.  Wrth sgwrsio â nhw, yn ogystal â mynd i'r afael â'r problemau a oedd ganddynt, cymerais amser i nodi unrhyw faterion sylfaenol. Yr hyn a ddysgais o ddelio â chleientiaid ar-lein ac wyneb yn wyneb oedd bod pobl yn ymateb yn fwy agored ar-lein.  Fodd bynnag, roedd hyn yn golygu bod yn fwy gofalus i sicrhau na ellid cymryd fy nghyngor allan o’i gyd-destun.  Wrth siarad â phobl wyneb yn wyneb, gallwch eu hannog i siarad yn fwy manwl. 

Cyn ymgymryd â phrofiad gwaith roeddwn i eisiau ymuno â'r Heddlu.  Mae fy meddwl wedi ehangu o weithio yn y Ganolfan Cyngor ar Bopeth ac rydw i'n fwy agored i opsiynau gyrfa newidiol.  Sylweddolais fod llwybrau gyrfa eraill y gallwn eu cymryd a fydd yn fy ngalluogi o hyd i ddarparu cymorth a chefnogaeth i bobl.  Hyd nes i mi weithio yn Cyngor ar Bopeth, doeddwn i byth yn gwybod am y gwasanaeth gwych maen nhw'n ei ddarparu i'r cyhoedd.  Rwy'n hynod ddiolchgar am y cyfle a gefais, gan helpu cleientiaid.  Fe wnes i adael fy lleoliad gydag ymdeimlad enfawr o gyflawniad, fy mod wedi gallu gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl."