Ellie, Gwasanaeth Amddiffynnydd Cyhoeddus

Ellie Stephens, LLB Y Gyfraith

"Mae'r lleoliad hwn wedi caniatáu imi ddatblygu fy ngwybodaeth am y system cyfiawnder troseddol ac wedi’m ysgogi i astudio'r Cwrs Ymarfer Cyfreithiol yn y dyfodol ac un diwrnod i ddod yn gyfreithiwr cymwys."

Ellie

Fel rhan o’n modiwl ‘Dysgu drwy’r Gweithle’ ar gyfer LLB Y Gyfraith, neilltuwyd lleoliad 70 awr inni. Roedd fy lleoliad gyda'r Gwasanaeth Amddiffynnydd Cyhoeddus (PDS). Rwyf bob amser wedi bod â diddordeb mewn cyfraith trosedd, ac roedd hwn yn gyfle i gael mewnwelediad go iawn i sut mae'n gweithio bob dydd.

Roedd y lleoliad yn llawn prysurdeb! Roedd pob diwrnod yn wahanol, felly rhoddodd gipolwg go iawn i mi ar fywyd bob dydd cyfreithiwr troseddol. Mynychais y llys ynadon a llys y goron i eistedd mewn treialon a gwrandawiadau llys. Darllenais hefyd trwy nifer o wahanol ffeiliau yn y swyddfa a wnaeth fy ngoleuo i weld bod llawer o wahanol droseddau yn digwydd. Mynychais orsafoedd heddlu hefyd lle bûm yn eistedd gyda chleientiaid ac mewn cyfweliadau a oedd braidd yn arteithiol ond hefyd yn ddiddorol iawn. Ar y cyfan, roedd holl brofiad y lleoliad hwn yn wych, a mwynheais yn fawr.

Yr hyn wnes i ei fwynhau fwyaf am fy lleoliad oedd fy mod yn rhan gyfrannog o’r tîm. Ni theimlais unwaith fy mod yn cael fy eithrio neu heb fy nghynnwys. Roedd rhywbeth i'w wneud ar hyd yr amser a cheisiodd yr holl gyfreithwyr yn y PDS fy nghynnwys cymaint â phosibl. Fe wnaethant sicrhau bod gen i brofiad yn y swyddfa, y llys a gorsafoedd yr heddlu a oedd yn crynhoi i mi pa mor amrywiol yw pob dydd fel cyfreithiwr troseddol. Roedden nhw wir eisiau i mi elwa ar fy mhrofiad ar leoliad, ac yn sicr, credaf fy mod i wedi gwneud hynny. Roeddent i gyd yn hynod groesawgar ac wedi dysgu llawer imi yn ystod fy amser yno ac rwy'n gobeithio ymweld â nhw eto un diwrnod yn y dyfodol.

Cyn fy lleoliad roeddwn yn eithaf ansicr ynghylch pa lwybr gyrfa yr oeddwn am anelu ato, ond ar ôl y profiad gallaf ddweud yn hapus fy mod yn caru'r agwedd ar gyfraith droseddol a byddai gweithio gyda'r PDS yn nod i mi yn y dyfodol.