Edward, Eaton Entertainment Lighting Systems


Edward Smith, BSc (Anrh) Dylunio a Thechnoleg Goleuo

Eaton Entertainment Lighting Systems, Lleoliad Rhyngosod


Pam wnaethoch chi ddewis gwneud lleoliad; a pham yma?

Dewisais wneud lleoliad ar gyfer y sgiliau a'r profiad amhrisiadwy y byddai hyn yn eu cynnig. Mae'r cwmni y dewisais wneud lleoliad ag ef yn gwmni yr wyf wedi bod eisiau gweithio ag ef ers blynyddoedd, felly pan oeddent yn gallu cyflawni fy nghais i wneud lleoliad gyda nhw, roedd yn gyflawniad gwych. Roedd Eaton Lighting Systems yn hynod groesawgar a chefnogol, ac yn fy annog i ymdrechu i wneud fy ngorau. 

Edward Eaton Entertainment

Disgrifiwch, yn syml, yr hyn a wnaethoch ar leoliad 

Fel Cymorth Cynnyrch, roedd hyn yn golygu'r canlynol: 

 • Hyfforddi Cwsmeriaid a Chwsmeriaid Posibl
 • Perfformio Demos Gwerthu
 • Profi Meddalwedd
 • Manylebu Meddalwedd
 • Cefnogi Cwsmeriaid

Pa prosiectau wnaethoch chi weithio arno?

I enwi ychydig:

 • Datblygu Meddalwedd Consol Goleuadau 
 • Rhyddhau consol goleuo newydd 
 • Creu a llunio sylfaen wybodaeth cynnyrch a gwasanaethau newydd 

Beth wnaethoch chi ei fwynhau am y profiad?

Roedd y lleoliad yn wych. Fe wnes i fwynhau'r rolau a'r cyfrifoldebau yr oedd y cwmni'n eu cynnig yn fawr iawn, a sicrhau fy mod yn eu perfformio hyd eithaf fy ngallu. Roedd yn flwyddyn werth chweil. 

Beth oedd yr uchafbwyntiau; unrhyw gyflawniadau penodol rydych chi am floeddio yn eu cylch?

Y cyflawniad mwyaf oedd rhyddhau'r consol goleuo newydd. Roedd uchafbwyntiau eraill yn cynnwys arwain sesiynau hyfforddiant mewn sioeau masnach. 

Pa sgiliau a gwybodaeth newydd gawsoch chi? 

 • Sgiliau hyfforddiant / cyflwyno
 • Sgiliau technegol 
 • Sgiliau pobl 
 • Cysylltiadau Diwydiant 
Sut fydd y lleoliad hwn yn helpu'ch gyrfa?

Rwy'n gobeithio gweithio i'r cwmni y gwnes i fy lleoliad gydag ef yn llawn amser pan fyddaf yn graddio. Trwy gydol blwyddyn olaf fy nghwrs rwy'n parhau i weithio iddynt yn rhan-amser ochr yn ochr â'm hastudiaethau. 

A yw'r lleoliad wedi arwain at gynnig swydd neu unrhyw beth arall fel ffioedd i'w talu; cyfle ymchwil?

Ydy, mae'r lleoliad hwn wedi bod yn fuddiol iawn, ac wedi arwain at waith rhan-amser. Ar ôl i mi raddio, gobeithiaf y bydd hyn yn arwain at gyflogaeth amser llawn gyda'r cwmni.