Connor, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Connor O'Brien, LLB Y Gyfraith


"Roedd y cyfle i weld a phrofi'r gyfraith, yn ymarferol, yn fy ardal leol a deall ei heffaith yn ddiddorol ac yn ysbrydoledig ac yn sicr mae wedi agor fy meddwl i'r posibilrwydd o yrfa mewn llywodraeth leol neu genedlaethol."

Connor.jpg

“Treuliais wythnos ar leoliad yn adran gyfreithiol Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf. Rwy’n ddiolchgar am y profiad ymarferol amhrisiadwy o weithio gyda gweithwyr proffesiynol cyfreithiol sydd â gwybodaeth amrywiol o’r gyfraith. Roedd y tîm yn gyfeillgar, yn gefnogol ac roedd ganddo synnwyr digrifwch gwych, a wnaeth wella fy mhrofiad.

Am wythnos wedi ei hamgylchynu gan ansicrwydd oherwydd y pandemig byd-eang, aeth Simon a’r tîm uwchlaw a thu hwnt i drefnu gwaith ymarferol i mi ei gwblhau o bell. Roedd y lleoliad yn cynnwys derbyn cwestiynau a materion cyfreithiol, ymchwilio iddynt a drafftio ymateb. Roedd y cwestiynau a'r materion cyfreithiol yn faterion eang ac yn ymwneud â materion fel Hysbysiadau Tâl Cosb, yr Ardoll Seilwaith Cymunedol, Gorchymyn Arbrofol, Tystysgrif Cyfreithlondeb, yswiriant, a chaniatâd cynllunio ar gyfer datblygiad mawr. Ochr yn ochr ag ymchwilio ac ateb cwestiynau, mynychais bwyllgor cynllunio a chyfarfod trwyddedu i arsylwi. Teithiais hefyd i safle datblygu a gynlluniwyd gyda'r awdurdodau perthnasol yn chwilio am bryderon a materion a allai effeithio ar y datblygiad.

Rhoddodd yr wythnos hon gipolwg i mi ar ymarfer llywodraeth leol, a agorodd fy meddwl i'r posibilrwydd o yrfa mewn llywodraeth leol neu genedlaethol. Roedd y cyfle i weld a phrofi'r gyfraith, yn ymarferol, mewn lleoedd sy'n hysbys i mi, lle gallwn weld a deall ei heffaith yn ddiddorol ac yn ysbrydoledig. Mae wedi adnewyddu fy ysgogiad i weithio'n galed a chyflawni fy nodau o ymarfer fel gweithiwr proffesiynol ym maes y gyfraith. Cefais adborth cadarnhaol drwyddi draw, ac rwy’n hyderus bod hynny oherwydd fy lleoliad wythnos mewnol rhithwir yn Coburn & Rees Conveyancing, lle roeddwn yn gallu datblygu sgiliau allweddol cyn fy lleoliad. O ganlyniad, rwy'n teimlo fy mod yn canolbwyntio mwy ac yn cael fy ysgogi fwy nag erioed.”