USW GRADUATE ATTRIBUTES LOGO.jpg

Rhinweddau Graddedigion PD

Yn PDC, byddwch yn datblygu ystod eang o alluoedd academaidd, priodweddau personol, ymddygiadau a sgiliau trosglwyddadwy - rydym yn galw'r rhain yn rinweddau graddedigion. 

Rydym wedi nodi 6 nodwedd allweddol a fydd yn dod i'r amlwg yn ystod eich taith myfyriwr:

CAREERS ATTRIBUTE LOGOS FINAL.jpg

Bydd y gweithgareddau rydych chi'n cymryd rhan ynddynt tra yn y brifysgol - yn gwella'r priodoleddau hyn ymhellach, gan gynnwys y wobr GradEdge! 

Maent wedi'u hymgorffori mewn cyrsiau ochr yn ochr â sgiliau sector-benodol i'ch paratoi ar gyfer bywyd ar ôl prifysgol. Byddant yn eich helpu i wireddu'ch dyheadau personol a datblygu i fod yn weithlu gwydn, moesegol, ymwybodol yn ddiwylliannol ac yn fyd-eang yn y dyfodol.


Ymwybyddiaeth Fasnachol

Cadw'n gyfoes â'r digwyddiadau a'r datblygiadau yn eich maes diddordeb.Commercial awerness.jpg

Mae'n ymwneud â gwybod beth sy'n digwydd yn y byd o'ch cwmpas a datblygu dealltwriaeth o sut y gallai effeithio ar gwmni neu sector penodol. 

Mae cyflogwyr yn chwilio am raddedigion sy'n deall sut mae eu diwydiant a'u busnes yn gweithio, beth sy'n eu gwneud yn llwyddiannus, ac sy'n gwerthfawrogi'r heriau mewnol ac allanol sy'n eu hwynebu yn y farchnad gystadleuol.


Cyfathrebu

Mae sgiliau cyfathrebu da yn hanfodol i adeiladu perthnasoedd effeithiol a gweithio gydag eraill.1x1.jpg

 Mae cymaint mwy i gyfathrebu na siarad yn unig. Mae angen i chi gyfathrebu'n effeithiol mewn adroddiadau, llythyrau a negeseuon e-bost, trwy wefannau, cyfryngau cymdeithasol a llwyfannau ar-lein. Mae angen i chi allu addasu a theilwra'ch dull wrth gyflwyno gwybodaeth i staff, busnesau, a sefydliadau, yn ogystal â chleientiaid neu aelodau o'r cyhoedd. Ychwanegwch y gallu i gadw sgyrsiau i fynd, gwrando a chymryd barn eraill i’r gymysgedd a byddwch chi'n gallu adeiladu a chynnal perthnasoedd cryf. 


Llythrennedd Digidol

Defnyddio sgiliau digidol a thechnoleg sy'n dod i'r amlwg yn y gweithle a sefyllfaoedd bywyd go iawn.Digital Literacy.jpg

Mae technoleg yn treiddio i bron pob agwedd ar ein bywyd, mae sgiliau digidol yn dod yn fwyfwy pwysig i'n helpu i fyw, dysgu a gweithio mewn cymdeithas ddigidol (JISC, 2014). Yn y gweithle, mae cyflogwyr yn chwilio am raddedigion sydd â'r gallu i lywio, gwerthuso a chreu gwybodaeth yn feirniadol gan ddefnyddio ystod o dechnolegau digidol. Dim ond rhai o'r galluoedd digidol y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt yw sgiliau cynnal ymchwil, creu dogfennau, cyflwyniadau a thaenlenni, cyfathrebu'n effeithiol trwy e-bost ac ar-lein trwy wefannau a chyfryngau cymdeithasol.


Arloesi a Menter

Innovation & Enterprise.jpgMeddwl yn greadigol i gynhyrchu syniadau a gwneud i bethau ddigwydd

Mae Fforwm Economaidd y Byd yn rhagweld mai sgiliau Arloesi a Menter fydd y trydydd sgiliau pwysicaf y bydd cyflogwyr yn eu ceisio yn 2020. Mae'r sgiliau hyn yn bwysig os ydych chi'n bwriadu dod yn entrepreneur, sefydlu'ch busnes eich hun neu weithio ar eich liwt eich hun. Ond maen nhw hefyd yn bwysig i recriwtwyr graddedigion sy'n chwilio am raddedigion sydd â meddylfryd entrepreneuraidd. Mae graddedigion sydd â sgiliau arloesi a menter cryf yn adnabod cyfleoedd ac yn defnyddio eu menter i wneud y gorau ohono.


Arweinyddiaeth 

leadershipY gallu i arwain, tywys ac ysgogi eraill.

Mae rhai rolau graddedigion yn cynnwys rheolaeth ac arweinyddiaeth o'r cychwyn cyntaf. Mae eraill yn ceisio datblygu sgiliau arweinyddiaeth trwy nodi y gall darpar gyflogwyr ddatblygu i fod yn arweinwyr y sefydliad yn y dyfodol. Nid yw pob rôl yn cynnwys cyfrifoldebau arweinyddiaeth ffurfiol, ond bydd cyflogwyr yn disgwyl ichi allu dangos y gallwch weithio fel aelod effeithiol o dîm, camu i fyny yn ôl yr angen, a'ch bod yn gallu cymell ac arwain eraill tuag at nod cyffredin. 


Rheoli Prosiect

proj Man.jpgDull trefnus o gynllunio ac arwain prosesau prosiect o'r cysyniad i'w gwblhau.

Nid yw'n hawdd rheoli prosiectau, ond mae'n dasg hanfodol yn y gweithle, mae pob rôl yn cynnwys elfennau o reoli tasgau a phrosiectau a dyna pam mae cyflogwyr yn edrych am y sgiliau hyn, p'un a yw'r swydd yn cynnwys cyfrifoldeb rheoli prosiect yn ffurfiol ai peidio.