USW Graduate Programme 2018/19

The University is committed to the development of its graduates. Following a highly successful Graduate programme over the last four years, the University has a number of exciting opportunities available to students graduating from undergraduate and postgraduate studies (and those recently qualified). Qualifications must be those awarded by the University of South Wales. Applications will be accepted also from recent alumni.

Placements will be for up to 11 months working on a project that will stimulate and challenge individuals.


About the Graduate Programme

You can expect to receive excellent development opportunities, both personal and professional, whilst gaining hugely valuable experience within a busy university/public service environment.

The University will expect outstanding performance and clear development of skills and experience. You will be expected to take a lead role on specific elements of the project and in some cases deliver reports on progress and outcomes to working groups, interested stakeholders, etc.

Deadline: Wednesday 20 June 2018

Rhaglen Graddedigion PDC 2018/19

Mae’r Brifysgol yn ymrwymedig i’r gwaith o ddatblygu ei graddedigion. Ar ôl cynnal rhaglen Graddedigion hynod lwyddiannus yn ystod y pedair blynedd diwethaf, mae gan y Brifysgol nifer o gyfleoedd cyffrous sydd ar gael i fyfyrwyr sy’n graddio o astudiaethau israddedig ac ôl-raddedig (a’r rhai sydd wedi cymhwyso’n ddiweddar). Rhaid i’ch cymwysterau fod yn rhai a ddyfarnwyd gan Brifysgol De Cymru. Byddwn yn derbyn ceisiadau hefyd gan gyn-fyfyrwyr diweddar.

Bydd y lleoliadau am hyd at 11 mis, yn gweithio ar brosiect penodol a fydd yn ysgogi ac yn herio unigolion.

Y Rhaglen Graddedigion

Gallwch ddisgwyl cyfleoedd datblygu ardderchog, yn broffesiynol ac yn bersonol, gan fagu profiad hynod werthfawr mewn amgylchedd prifysgol/gwasanaeth cyhoeddus prysur.

Bydd y Brifysgol yn disgwyl perfformiad eithriadol a datblygiad eglur o ran sgiliau a phrofiad. Bydd disgwyl i chi ymgymryd â rôl arweiniol ar elfennau penodol o’r prosiect, ac mewn rhai achosion, darparu adroddiadau ar gynnydd a chanlyniadau i weithgorau, rhanddeiliaid, ac ati.

Dyddiad cau: Dydd mercher 20 Mehefin, 2018

Before submitting your application, you may find it helpful to look at the resources on our website to help you with CVs and Cover Letters. You could also book an appointment with a Careers Adviser or use the web based Ask a Question service for feedback on your Covering Letter & CV.

Cyn cyflwyno eich cais, efallai y byddai’n ddefnyddiol edrych ar yradnoddau ar ein gwefan er mwyn eich helpu chi gyda CVs a llythyrau eglurhaol . Gallech hefyd archebu apwyntiad gyda Chynghorydd Gyrfaoedd neu ddefnyddio’r gwasanaeth Gofyn Cwestiwn ar-lein i gael adborth ar eich CV a’ch datganiad.


Tell your friends about this?


Join up with USW Careers: