People Management and Event Internship Opportunity

August 2, 2017

Hybu Hybu is a charity based in Cardiff and Newport. We provide opportunities for young people whatever their background or ability to attain their full potential via training and support to volunteer in local disadvantaged communities. They are trained in volunteering, leadership and entrepreneurial skills to proceed to design, develop and deliver activities and events to benefit others.

The role will involve:

 • Working with Senior Development Officer and Group Leaders to support the adult volunteer staff
 • Work with Group Leaders to support the young participants to organise their activities and events
 • To manage the Health and Safety and Equality Issues within the activities and events
 • Investigate and organise venues and necessary equipment for children’s activities
 • Be involved with marketing and advertising events and activities

National Lottery Funded Skills Required:

 • Good interpersonal skills
 • Ability to manage and organise information, keep detailed records
 • Ability to motivate self and to work as a team
 • IT skills

What you will gain:

 • Working with a professional and diverse team
 • Opportunity to work with a wide age range of children, young people and adults
 • Experience in organising and delivering events and activities
 • Experience in training young adults
 • Valuable work experience to add to your CV and an employer reference
 • Qualification in Train the Trainer

Additional Information:

 • You must be wiling to undertake a DBS check
 • Location of the internship is Cardiff and/or Newport
 • Start date ASAP
 • Contract Term : 1 year
 • Hours 37 hours per week (flexible working times as some evening and weekend work required)
 • Pay: £13,564.00 per annum

How to Apply:

Email a CV and covering letter to Gill James, Managing Director gill@hybu.co.uk

Please make sure you include the following information

 • Your mobile number and full postal address
 • An email address that you check regularly
 • Your transport situation
 • Details of your education
 • Details of any previous employment and notice period if relevant

Starting Date : September 2017

——————————————————————————————

Hybu

Swydd fel Intern mewn Rheoli Pobl a Digwyddiadau

Hybu:

Mae Hybu yn elusen sy’n gweithredu yng Nghaerdydd a Chasnewydd. Cynigiwn cyfleoedd i bobl ifanc o bob cefndir a gallu i gyrraedd eu potensial trwy hyfforddiant a chefnogaeth i wirfoddoli mewn cymunedau difreintiedig lleol. Maent yn derbyn hyfforddiant mewn gwirfoddoli, arweinyddiaeth a sgiliau busnes er mwyn cynllunio, datblygu a gweithredu gweithgareddau a digwyddiadau er lles eraill.

Bydd y rôl yn cynnwys:

 • Gweithio gyda staff datblygu hŷn ac arweinyddion y grwpiau er mwyn cefnogi’r staff oedolion gwirfoddol.
 • Gweithio gydag arweinyddion y grwpiau i gefnogi’r pobl ifanc i drefnu eu gweithgareddau a digwyddiadau.
 • I reoli materion Iechyd a Diogelwch a Chyfartaledd o fewn y gweithgareddau a digwyddiadau.
 • Ymchwilio i, a threfnu, lleoliadau ac offer angenrheidiol ar gyfer gweithgareddau plant.
 • Cyfrannu at farchnata a hysbysebu gweithgareddau a digwyddiadau.

Sgiliau Angenrheidiol:

National Lottery Funded

 • Sgiliau rhyngbersonol da
 • Y gallu i reoli a threfnu gwybodaeth ac i gadw cofnodion manwl
 • Y gallu i sbarduno eu hun ac i weithio mewn tîm.
 • Sgiliau cyfrifiadurol

Byddwch yn Ennill Profiad:

 • Gweithio mewn tîm proffesiynol ac amrywiol
 • Y cyfle i weithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion o bob oed
 • Profiad mewn trefnu a gweithredu digwyddiadau a gweithgareddau.
 • Profiad mewn hyfforddi oedolion ifanc
 • Profiad gwaith gwerthfawr i ychwanegu at eich CV ynghyd â geirda ar gyfer cyflogwyr
 • Cymhwyster mewn Hyfforddi Hyfforddwyr

Gwybodaeth Ychwanegol:

 • Byddwch yn cael eich gwirio gan y DBS
 • Lleolir y gwaith yng Nghaerdydd a/neu Casnewydd
 • I gychwyn cyn gynted a bo modd
 • Hyd y Cytundeb: 1 flwyddyn
 • Oriau: 37 awr yr wythnos (amseroedd hyblyg gan bydd angen rhywfaint o waith gyda’r nos ac ar benwythnosau)
 • Cyflog: £13,564.00 y flwyddyn

Sut i wneud Cais:

Anfonwch CV a llythyr cyflwyno i’r Rheolwr Gyfarwyddwr, sef Gill James, gill@hybu.co.uk

Sicrhewch eich bod yn cynnwys y wybodaeth isod

 • Eich rhif ffôn symudol a chyfeiriad post llawn
 • Cyfeiriad ar gyfer e-bost yr ydych yn edrych arno yn rheolaidd
 • Eich sefyllfa o ran trafnidiaeth
 • Manylion am eich addysg
 • Manylion am unrhyw gyflogaeth blaenorol a’r cyfnod rhoi rhybudd, os yn berthnasol


Tell your friends about this?


Tagged: Careers Employability