Cymraeg Cyrchfannau Myfyrwyr sy’n Gadael Addysg Uwch

Mae’n ofynnol bod Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd Prifysgol De Cymru, ynghyd â holl brifysgolion eraill y DU, yn cwblhau arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch (DLHE) yr Awdurdod Safonau Addysg Uwch (HESA). Mae’r arolwg yn darparu gwybodaeth ystadegol ar gyrchfannau graddedigion tua chwe mis ar ôl gadael y brifysgol ac mae mwyafrif y wybodaeth yna’n cael ei gyhoeddi ar wefan Unistats ac yn cael ei gynnwys fel rhan o’r Wybodaeth Allweddol a gyhoeddir ar ddeunyddiau gwybodaeth cyrsiau prifysgol. Mae hefyd yn cael ei defnyddio ar gyfer tablau cynghrair – yn ddienw wrth gwrs. Felly, gallwch weld bod yr arolwg hwn yn bwysig i ni!

Ydi, mae’n ofyniad, fodd bynnag, mae’r Brifysgol yn cael gwybodaeth werthfawr o’r arolwg. Mae’n helpu darpar fyfyrwyr a myfyrwyr cyfredol i ddewis llwybr eu gyrfa a hefyd yn helpu’r Brifysgol i gynllunio ac adolygu ei chyrsiau. Ac rydym hefyd yn credu ei bod yn gyfle gwych i gysylltu â chi i gael gwybod sut rydych chi’n gyrru ymlaen!

Gallwch lenwi’r holiadur trwy glicio ar y ddolen hon.

Byddwn yn cysylltu â PHOB “ymadawr” sydd wedi cwblhau cwrs addysg uwch yn y brifysgol, naill ai rhan amser neu amser llawn, o’r DU, Ardal Economaidd Ewropeaidd neu dramor tua 6 mis yn ôl. Mae hyn yn cynnwys:

  • Tystysgrif Addysg Uwch
  • HNC, HND
  • Gradd Sylfaen
  • BA, BSc, BEng, MEng
  • Cymwysterau proffesiynol, megis Rheoli Ynni ac ati
  • Tystysgrif/Diploma Ôl-raddedig, TAR, MA, MSc, PhD

Mewn rhai achosion, golyga hynny os ydych yn parhau gyda’ch astudiaethau, er enghraifft HNC i HND, byddwch yn derbyn holiadur pan rydych yn cwblhau HNC ac yn derbyn holiadur arall pan fyddwch yn cwblhau HND ac ati… Rydym yn gwybod eich bod dal yn fyfyriwr a ddim yn “ymadawr” fel y cyfryw mewn gwirionedd, ond o safbwynt HESA rydych wedi cwblhau un cwrs a chychwyn un arall. Mae gofyn i ni ofyn i chi gwblhau’r un cwestiynau. I rai, efallai na fod y cwestiynau yn ymddangos yn berthnasol iawn i chi, yn enwedig os mai cwrs rhan amser wnaethoch chi a’ch bod wedi bod yn yr un swydd am rai blynyddoedd. Rydym yn gwybod bod hyn yn gallu bod braidd yn annymunol, ond buasem wir yn gwerthfawrogi pe gallech gymryd yr amser i gwblhau’r arolwg. HESA sy’n adnabod at bwy y dylem anfon yr arolwg.

Byddwn yn cysylltu â PHOB myfyriwr (DU, Ardal Economaidd Ewropeaidd a thramor) ar e-bost a/neu yn y post o fis Tachwedd.

Os oes angen cymorth arnoch i gwblhau’r holiadur, neu os oes angen copi arnoch mewn fformat gwahanol, cysylltwch â ni – naill ai trwy e-bostio careers@southwales.ac.uk. neu ffonio 01443 482869.

O fis Ionawr, byddwn yn cysylltu â'r sawl sydd heb lwyddo cwblhau’r holiadur ar-lein eto trwy ffonio gyda’r nos neu yn ystod y diwrnod. Rydym yn defnyddio gwybodaeth gyswllt roddoch chi i’r brifysgol yn flaenorol ac os nad oes modd i ni gysylltu â chi, mae’n bosib y byddwn yn ceisio cael gwybodaeth am yr hyn rydych yn ei wneud o 3ydd partio gan ddefnyddio’r wybodaeth gyswllt roddoch chi’n flaenorol neu gan rywun yn y brifysgol.

Os byddwn yn eich ffonio, mae’n bosib bydd y rhif wedi’i rwystro, plîs atebwch! Staff y brifysgol sy’n gwneud y ffonio ac maen nhw’n dweud wrthym eu bod wir yn mwynhau sgwrsio â chi a darganfod beth rydych chi’n gwneud nawr. Mae pob un ohonynt wedi cael hyfforddiant ar gyfrinachedd. Deallwn fod nifer o bobl yn amharod ateb galwadau o rifau o’r fath, ond mae hyn yn anochel ar hyn o bryd. Os nad ydych chi’n ateb, byddwn yn gadael neges yn nodi ein bod yn ffonio o Adran Yrfaoedd PDC a bod y galwad yn ymwneud ag arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch a byddwn yn ceisio eich ffonio eto ar ddiwrnod arall. Gan fod y wybodaeth yn bwysig iawn i ni a bod angen i ni gael nifer benodol o ymatebion er mwyn i’n data fod yn ddilys, golyga hynny efallai y byddwn yn cysylltu â chi sawl tro os nad ydych yn ymateb y tro cyntaf.

Os oes gennych unrhyw broblem, peidiwch ag oedi cysylltu â ni – anfonwch e-bost at careers@southwales.ac.uk.

Gallwch lenwi’r holiadur trwy glicio ar y ddolen hon.

Trwy gymryd rhan yn yr arolwg hwn, rydych yn derbyn y bydd y data ar y ffurflen yn cael ei gysylltu â data arall a gedwir amdanoch fel myfyriwr/graddedig yn y Brifysgol. Bydd unrhyw fanylion personol yn cael eu cadw’n gyfrinachol ac yn unol â Deddf Diogelu Data 1998. Bydd data o’r ffurflen hon yn cael ei defnyddio ar ffurf ddienw er mwyn cynhyrchu adroddiadau ystadegol. Ni fydd eich cofnod yn cael ei defnyddio mewn unrhyw fodd a fyddai’n effeithio arnoch yn unigol ac fe gymerir rhagofalon i leihau’r risg o allu adnabod unigolion o’r adroddiadau hyn. Bydd yr adroddiadau hyn yn cael eu defnyddio gan y Brifysgol i fonitro dilyniant ei myfyrwyr ac i werthuso perthnasedd cyrsiau mewn perthynas ag anghenion y farchnad lafur.


Athrawon Newydd Gymhwyso: Gall Ysgol Addysg Prifysgol De Cymru ddefnyddio’r data i gysylltu â'r ysgolion ble mae eu graddedigion yn gweithio fel Athrawon Newydd Gymhwyso, er mwyn cael adborth ar ansawdd y cwrs. Os nad ydych chi am i ni ddefnyddio’ch data yn y modd hwn, e-bostiwch ni ar careers@southwales.ac.uk gan nodi’ch enw a rhif myfyriwr yn yr e-bost.

Bydd manylion cyswllt a dilyniant gyrfa ar gael i’w Swyddfa Alumni i’w helpu i gynnal eich perthynas gyda’r Brifysgol ac i roi gwybod i chi am faterion o ddiddordeb. Os byddai’n well gennych pe na fyddai’r Swyddfa Alumni yn cysylltu â chi, anfonwch e-bost yn nodi eich enw a rhif myfyriwr at alumni@southwales.ac.uk

Byddwn yn anfon y wybodaeth o’r arolwg hwn at yr Awdurdod Safonau Addysg Uwch (HESA). Ceir manylion am sut mae HESA yn defnyddio’ch ymatebion i’r arolwg yma.

O’r sawl a enillodd cymwysterau ar draws y DU yn 2014/15, ymatebodd 79% i’r arolwg. O’r rheini, dywedodd 72% eu bod yn gweithio gyda 6% pellach yn gweithio ac yn astudio. Roedd 13% wedi parhau i astudio yn unig. Tybiwyd fod 5% o ymadawyr yn ddi-waith. Gellir gweld mwy o ganlyniadau yma.

Tra byddem wir yn gwerthfawrogi pe gallech gwblhau’r arolwg er mwyn rhoi’r darlun gorau i ni o gyrchfannau graddedigion Prifysgol De Cymru, nid yw’n ofynnol felly nid oes rhaid i chi wneud! Rhowch wybod i ni eich bod ddim eisiau cymryd rhan yn yr arolwg a ni fyddwn yn eich e-bostio na ffonio mwyach. Anfonwch e-bost atom yn nodi eich enw a rhif myfyriwr at careers@southwales.ac.uk


Gellir archwilio’r arolwg hefyd – h.y. gwirio ei bod wedi cael ei gynnal yn gywir. Bwriedir cynnal arolwg dilynol ymhen tair blynedd hefyd er mwyn i ni allu cael mwy o wybodaeth am yrfaoedd cynnar y sawl gyda chymwysterau addysg uwch. Os nad ydych chi eisiau i ni gysylltu â chi yn ystod archwiliad neu i gymryd rhan yn yr arolwg dilynol, gofynnir ichi roi gwybod i ni.

Gallwch lenwi’r holiadur trwy glicio ar y ddolen hon.